İşte bu tarih Rus’un Âlem-i İslâmın felaketine sebep olan doksan üç dehşetli harbin zamanına ve Risale-i Nur müellifinin tarih-i veladetine tam tamına tevafuku şüphesiz kasdi bir işaret-i gaybiyedir.

Eğer şeddeli “re” bir sayılsa ve tenvin sayılmazsa o vakit
وَلاَ تَخْشَ مِنْ رُمْحٍ وَلاَ شَرٍّ اَسْهَمَتْ satırındaki 1 رُمْحٍ وَلاَ شَرٍّ اَسْهَمَتْ fıkrası bin iki yüz doksan bir (1291) eder. Yalnız iki fark ile aynı tarihi gösterir.

Bu fıkranın cifrî işaretine mânâsı verdiği gibi sûret-i mânâ dahi letafetlendiriyor. Çünkü رُمْحٍ mızrak سَهْمٍ oktur. Mızrak ve oku harpte istimal eden Arap ile eski zaman bedevi adamlarıdır. Doksan Üç (93) Harbi ise asr-ı bedeviyete yakın olmakla beraber mıntıka-i harre ehli olan mızraklı ve oklu Araplar o dehşetli harpte memalik-i bâridede kışta çarpıştıkları halde devlet-i İslâmiyenin mağlûbiyetiyle neticelenmesi ve o harpte Arabın acınacak vaziyetlerini Seyyid-i Arap olan Hz. İmam-ı Ali (r.a.) görmüş gibi ifade ediyor. Evet, Üstad-ı Kudsisi ona göstermiş o da görmüş. Ve kahramanlık damarına dokunmuş, şiddetle korkma diye teşci’ etmiş.
• • •

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Mızrak ve gelecek tehlike ve kötülük.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

asr-ı bedeviyet : bedevîlik asrı, dönemi
bedevi : ilkel
devlet-i İslâmiye : İslâm devleti
fıkra : bölüm, kısım, kısa yazı
istimal etmek : kullanmak
letafetlendirmek : incelik katmak, güzelleştirmek
mağlûbiyet : yenilgi
memalik-i bâride : soğuk memleketler, ülkeler
mıntıka-i harre ehli : sıcak bölge halkı
Seyyid-i Arap : Arapların Efendisi
sûret-i mânâ : mânânın şekli, tarzı
teşci’ etmek : cesaret vermek, teşvik etmek
Üstad-ı Kudsi : Kutsal Üstad; burada kastedilen Resul-i Ekrem (a.s.m.) Efendimizdir
Yükleniyor...