Risale-i Nur’un kerametinin bu havalide zuhur eden çok tereşşuhatından bir-iki hâdise beyan ediyorum
Birincisi: Hatip Mehmed namında ciddî bir ihtiyar talebe, İhtiyarlar Risalesini yazıyordu. Tâ On Birinci Ricanın âhirlerinde ve merhum Abdurrahman’ın vefatının tam mukabilinde kalemi, 1 لاٰۤ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ yazıp ve lisanı dahi 2 لاٰۤ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ diyerek hüsn-ü hâtimenin hâtemiyle sahife-i hayatını mühürleyip, Risaletü’n-Nur talebelerinin imanla kabre gireceklerine dair olan işarî beşaret-i Kur’âniyeyi vefatıyla imza etmiş. (Rahmetullahi aleyhi rahmeten vâsiaten.) Amin!

İkincisi: Sizin telifiniz olan Fihristenin tashihinde, bir müstensihin noksan bıraktığı bir sahifeyi, Tahsin’e dedim: “Yaz” O da yazmaya başladı. Simsiyah mürekkepten ve temiz kalemle birden yazdığınız ikinci cilt fihristesinin makbuliyetine hüccet olarak o siyah mürekkep güzel bir kırmızı suretini aldı. Tâ yarım sahife kadar biz bu garip hâdiseye taaccüp ederek bakarken, o mürekkep simsiyaha döndü. Sahifenin öteki yarısı, aynı kalem, aynı hokka tam siyah yazıldı. Bir zaman Barla’da, bağlardaki köşkte, Şamlı Hâfız, Mes’ud ve Süleyman’ın müşahedesiyle aynı hâdiseyi başka şekilde gördük. Şöyle ki:

Ben, sevmediğim için siyah bir mürekkebi kısmen döktüm. Birden, mütebakisi, çok beğendiğim güzel bir kırmızıya tahavvül etti. Risale-i Nur kâtiplerini şevklendirdi. Gözümüze silsile-i kerametin bir ucunu ve tereşşuhunu gösterdi.
Said Nursî
• • •

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Ondan başka ilâh yoktur.
2 : Allah’tan başka ilâh yoktur.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âhir : son
beşaret-i Kur’âniye : Kur’ân’ın müjdesi
beyan etme : açıklama
Fihriste : özet, içindekiler; Risale-i Nur’un Sözler, Mektubat ve On Dördüncü Lem’aya kadar olan kısmının içindekiler; On Beşinci Lem’a
hâtem : mühür, damga
havali : civar, çevre
hokka : mürekkeb kabı
hüccet : güçlü delil
hüsn-ü hâtime : güzel son, imanlı bir şekilde ölme
İhtiyarlar Risalesi : ihtiyarlarla ve ihtiyarlıkla ilgili çeşitli tahlillerin yapıldığı risale; Yirmi Altıncı Lem’a
işarî : işaret yoluyla
kâtip : yazan, yazıcı
keramet : Allah’ın bir ikramı olarak görünen olağanüstü hâl ve ve fiil
lisan : dil
makbuliyet : kabul edilmiş olma
mukabil : karşılık
müstensih : yazarak çoğaltan
müşahede : görme, gözlem
mütebaki : geri kalan kısım
rahmetullahi aleyh : Allah’ın rahmeti onun üzerine olsun
Rahmetullahi aleyhi rahmeten vâsiaten : Allah bol bol rahmet etsin
Risaletü’n-Nur : Risale-i Nur’un diğer bir adı
sahife-i hayat : hayat sayfası
silsile-i keramet : keramet zinciri
suret : biçim, şekil
taaccüp etme : hayret etme
tahavvül etme : dönüşme
tashih : düzeltme
telif : yazma
tereşşuh : sızıntı
tereşşuhât : sızıntılar, izler
zuhur eden : meydana gelen, ortaya çıkan
Yükleniyor...