Evet muhterem Üstadım, bugünlerde Risaletü’n-Nur’un, fevkalâde faaliyeti içinde çok kerametlerini müşahede ediyoruz. Hattâ şöyle diyebilirim ki: Herbir talebeniz, başlı başına, birer birer, belki de kerratla böyle ikrama ve böyle in’âma mazhardırlar.

Milâslı Mehmed Efendi; “Bir karyede, bin kalemle Nur’a sarılan kardeşlerimizin köyündeki faaliyeti biraz mübalâğalı görmüşler. Ben onun tahkiki için geldim” dedi. Risaletü’n-Nur’un bir kerameti idi ki, bu köyün kıymetli faal bir talebesi Marangoz Ahmed yanımda idi. Ben dedim: Vâkıa ben bu köye gitmedim, kardeşlerimden soruyorum, onlar da diyordu: “Kadın-erkek, çoluk-çocuk, Risaletü’n-Nur’u yazan bin kalem vardır.” Sonra Marangoz Ahmed dedi ki: “Bizim köyümüz üç yüz elli hanedir. İki hoca, bir hacı, üç adamdan başka bütün evlerimize Risaletü’n-Nur girmiştir. Kadınlara, kız çocuklarına varıncaya kadar yazıyorlar. Hattâ ümmîlerden, kırk yaşından yukarı yazı yazan on kadar kardeşimiz vardır” cevabında bulundu. Milâslı Mehmed Efendi bu faaliyete hayran oldu.
Talebeniz
Hüsrev
• • •

Risale-i Nur’un beş talebesinin bir fıkrasıdır.
Isparta’nın saf menâbi-i ilmiyesinden bir zât ki, tarîkat-ı aliye-i Nakşiyye rüesâsından ve bin iki yüz doksan iki veya bin iki yüz doksan üç arasında dâr-ı bekaya teşrif buyuran Beşkazalızade Osman Hâlidî Hazretleri, meslek-i ilmiye ve ameliyesiyle alâkadarane keşfiyat ve hadisatını bir hüccet-i katıa gibi vârislerine vasiyet ve mahz-ı tebşiratlarını şöylece tevarüs eylemiştir. Hattâ Üstad-ı muhteremimizin tevellüdüne tam isabetli olarak, tarih-i mezkûrda “İmanı kurtaran bir müceddid çıkacak; o da bu sene tevellüd etmiş” demiş. Bundan başka, dört evlâdından birisinin o zât ile müşerref ve mülâkî olacağını ilâve etmiştir. Bu beyanat-ı hakikiye şöylece cereyan etmiştir: Bin üç yüz yirmi yedi Rumî senesi Atabey’de sünnet ve hıfz cemiyetlerinden birinde müşarün ileyh Osman Hâlidî Hazretlerinin evlâtlarından sonuncusu Ahmed Efendi merhumdan, “Müceddid, müceddid diyorsunuz. Nerede ve kimdir?” İrad olunan suale cevaben, “Evet, şimdi mevcuttur ve hem otuz beş yaşlarındadır” demiştir.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

alâkadarane : ilgilenerek, alâka göstererek
beyanat-ı hakikiye : gerçek olan açıklama
cemiyet : dernek
cereyan : akım, hareket
dâr-ı bekà : her şeyin kalıcı ve sürekli olduğu âlem; âhiret
fıkra : makale, kısa yazı, mektup
hadisat : hadiseler, olaylar
hıfz : hâfızlık, Kur’ân-ı Kerimi ezberleme
hüccet-i katıa : kesin delil
in’âm : nimetler
keramet : Allah’ın bir ikramı olan olağanüstü şey
kerrat : defalarca
keşfiyat : keşifler, gizli hakikatlerin ortaya çıkması
mahz-ı tebşirat : müjdelerin ta kendisi
mazhar olma : nail olma, erişme
menâbi-i ilmiye : ilmin kaynakları
meslek-i ilmiye ve ameliye : ilme ve amele ait yol, metod
mübalâğa : abartı
müceddid : yenileyici; sahih hadisle her yüz senede bir geleceği bildirilen, dinin hakikatlerini, asrın ihtiyacına göre ders veren peygamber vârisi olan âlim zât
mülâkî : buluşan, görüşen, konuşan
müşarün ileyh : kendine işaret edilen, ismi evvelce söylenmiş olan, sözü edilen
müşerref : şerefleniş
rüesâ : reisler; başkanlar
tahkikî : araştırarak ve kesin delillere dayanarak
tarih-i mezkûr : sözü edilen tarih
tarîkat-ı aliye-i Nakşiyye : mânevî derecesi yüksek olan Nakşî tarikatı
teşrif : şeref verme
tevarüs : miras yoluyla geçme
tevellüd : doğma
ümmî : okuma yazma bilmeyen, tahsil görmemiş
Üstad-ı muhterem : hürmete lâyık, saygıdeğer Üstad
vâkıa : vuku bulmuş, var olan, mevcut hâdise; olan, olmuş
vâris : mirasçı
Yükleniyor...