ÜÇÜNCÜ NÜKTE

Nasıl ki insan şu âlem-i kebirin bir misal-i musağğarıdır ve Fâtiha-i Şerife şu Kur’ân-ı Azîmüşşânın bir timsal-i münevveridir. Namaz dahi, bütün ibâdâtın envaını şamil bir fihriste-i nuraniyedir ve bütün esnâf-ı mahlûkatın elvân-ı ibadetlerine işaret eden bir harita-i kudsiyedir.

DÖRDÜNCÜ NÜKTE

Nasıl ki haftalık bir saatin saniye ve dakika ve saat ve günlerini sayan milleri birbirine bakarlar, birbirinin misalidirler ve birbirinin hükmünü alırlar. Öyle de, Cenâb-ı Hakkın bir saat-i kübrâsı olan şu âlem-i dünyanın saniyesi hükmünde olan gece ve gündüz deveranı ve dakikaları sayan seneler ve saatleri sayan tabakat-ı ömr-ü insan ve günleri sayan edvâr-ı ömr-ü âlem birbirine bakarlar, birbirinin misalidirler ve birbirinin hükmündedirler ve birbirini hatırlatırlar.

Meselâ, fecir zamanı, tulûa kadar, evvel-i bahar zamanına, hem insanın rahm-ı mâdere düştüğü âvânına, hem semâvât ve arzın altı gün hilkatinden birinci gününe benzer ve hatırlatır ve onlardaki şuûnât-ı İlâhiyeyi ihtar eder.

Zuhr zamanı ise, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemâline, hem ömr-ü dünyadaki hilkat-i insan devrine benzer ve işaret eder ve onlardaki tecelliyât-ı rahmeti ve füyuzât-ı nimeti hatırlatır.

Asr zamanı ise, güz mevsimine, hem ihtiyarlık vaktine, hem Âhirzaman Peygamberinin (aleyhissalâtü vesselâm) asr-ı saadetine benzer ve onlardaki şuûnât-ı İlâhiyeyi ve in’âmât-ı Rahmâniyeyi ihtar eder.

Mağrib zamanı ise, güz mevsiminin âhirinde pek çok mahlûkatın gurubunu, hem insanın vefatını, hem dünyanın kıyamet iptidasındaki harabiyetini ihtar ile tecelliyât-ı celâliyeyi ifham ve beşeri gaflet uykusundan uyandırır, ikaz eder.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Sekizinci Söz / Sonraki Risale: Onuncu Söz
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

Âhirzaman Peygamberi : dünya hayatının kıyamete yakın son devresinde gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.m.)
akvâl : sözler
âlem-i dünya : dünya âlemi
âlem-i kebir : büyük âlem, evren
aleyhissalâtü vesselâm : Allah’ın salât ve selâmı onun üzerine olsun
asr : ikindi
asr-ı saadet : Peygamberimizin yaşadığı dönem, mutluluk asrı
âvân : anlar, vakitler
deveran : dönüş
edvâr-ı ömr-ü âlem : dünyanın ömür devirleri
ef’al : fiiller, hareketler
elvân-ı ibadet : renk renk, çeşit çeşit ibadet
envâ : çeşitler, türler
esnâf-ı mahlûkat : yaratılmışların sınıfları, çeşitleri
evvel-i bahar : baharın başlangıcı
Fatiha-i Şerife : Fatiha Sûresi
fecir : tan yerinin ağarması, sabah
fihriste-i nuraniye : nurlu fihriste
füyuzât-ı nimet : nimetlerin bolluğu, bereketi
gurup : batış, ölüm
harita-i kudsiye : kutsal harita
hilkat : yaratılış
hilkat-i insan : insanın yaratılışı
ibâdat : ibadetler
ihtar etmek : hatırlatmak
in’âmât-ı Rahmâniye : Allah’ın sonsuz şefkat ve merhametiyle bağışladığı nimetler
kemâl : olgunluk, mükemmellik
Kur’ân-ı Azîmüşşan : şanı yüce Kur’ân
mağrib : akşam
mahlûkat : yaratıklar
misal : benzer, örnek
misal-i musağğar : küçültülmüş nümune
ömr-ü dünya : dünyanın ömrü
rahm-ı mâder : anne karnı
saat-i kübrâ : çok büyük saat
şâmil : kapsayan
şuûnât-ı İlâhiye : Cenab-ı Allah’ın işleri, fiilleri ve tasarrufları
tabakat-ı ömr-ü insan : insan ömrünün aşamaları
taraf-ı İlâhîden : Allah tarafından
tazammun : içine alma
tecelliyât-ı rahmet : rahmet yansımaları, görüntüleri
timsal-i münevver : nurlu örnek
tulû : güneşin doğuşu
vaz edilmek : konulmak, yerleştirilmek
zuhr : öğle
Yükleniyor...