İşte, akşam namazı için, böyle bir vakitte, fıtraten bir cemâl-i bâkîye âyine-i müştak olan ruh-u beşer,

şu azîm işleri yapan ve bu cesîm âlemleri çeviren, tebdil eden Kadîm-i Lemyezel ve Bâkî-i Lâyezâlin Arş-ı Azametine yüzünü çevirip, bu fânilerin üstünde Allahu ekber deyip, onlardan ellerini çekip, hizmet-i Mevlâ için el bağlayıp, Dâim-i Bâkînin huzurunda kıyam edip Elhamdülillâh demekle kusursuz kemâline, misilsiz cemâline, nihayetsiz rahmetine karşı hamd ü senâ edip; اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 1 demekle muinsiz Rububiyetine, şeriksiz Ulûhiyetine, vezirsiz Saltanatına karşı arz-ı ubûdiyet ve istiâne etmek;

hem nihâyetsiz kibriyâsına, hadsiz kudretine ve aczsiz izzetine karşı rükûa gidip bütün kâinatla beraber zaaf ve aczini, fakr ve zilletini izhar etmekle سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيمُ 2 deyip, Rabb-i Azîmini tesbih edip; hem zevâlsiz cemâl-i Zâtına, tağayyürsüz sıfât-ı kudsiyesine, tebeddülsüz kemâl-i sermediyetine karşı secde edip, hayret ve mahviyet içinde terk-i mâsivâ ile muhabbet ve ubûdiyetini ilân edip, hem bütün fânilere bedel bir Cemîl-i Bâkî, bir Rahîm-i Sermedî bulup سُبْحَانَ رَبِّىَ اْلاَعْلٰى 3 demekle zevâlden münezzeh, kusurdan müberrâ Rabb-i Âlâsını takdis etmek;..

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : “Ancak Sana kulluk eder, ancak Senden yardım isteriz.” Fâtiha Sûresi, 1:5
2 : Büyük ve yüce olan Rabbimi her türlü noksandan tenzih ederim.
3 : En yüce olan Rabbimi her türlü noksandan tenzih ederim.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Sekizinci Söz / Sonraki Risale: Onuncu Söz
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âlem : dünya
Allahu ekber : “Allah en büyüktür”
azîm : büyük
cemâl : güzellik
cemâl-i Zat : Zâtının güzelliği
cesîm : cüsseli, çok büyük
Dâim-i Bâki : varlığı kalıcı ve sürekli olan Allah
Elhamdü lillâh : “hamd ve şükür yalnızca Allah’a mahsustur”
fakr : fakirlik, ihtiyaç hali
fâni : gelip geçici, ölümlü
hadsiz : sınırsız
hamd ü senâ : şükretme ve övme
istiâne etmek : yardım dilemek
izhar : gösterme
izzet : şeref, yücelik, üstünlük
Kadîm-i Lemyezel : varlığının başlangıcı ve sonu olmayan Allah
kâinat : evren, yaratılmış herşey
kemâl : mükemmellik, kusursuzluk
kemâl-i sermediyet : tam ve kusursuz süreklilik
kıyâm etmek : ayakta durmak
kibriyâ : azamet, büyüklük
kudret : güç, iktidar
mahviyet : alçakgönüllülük
misilsiz : benzersiz
muhabbet : sevgi
muinsiz : yardımcısız
müberra : arınmış, temiz
münezzeh : arınmış, kusurdan uzak ve yüce
nihayetsiz : sonsuz
rükûa gitmek : namazda eğilmek
Saltanat : egemenlik
secde etmek : namazda yere kapanmak
sıfât-ı kudsiye : kutsal sıfatlar, kusursuz özellikler
şeriksiz : ortaksız
tağayyürsüz : hiçbir zaman değişmeyen
ubûdiyet : kulluk
Ulûhiyet : İlâhlık
zillet : aşağılık, horluk
Yükleniyor...