Bu mevzuları bize ders verecek bir eser aradık. Nihayet bu hayatî ve ebedî ihtiyacımızı, asrımızın fehmine uygun ve ikna edici bir tarzda ders veren ve yarım asra yakındır, büyük bir itimat ve emniyete mazhar olmakla en mûteber dinî bir eser olan “Risale-i Nur”u intihap ettik. Şimdi, ilk konferansımızın niçin imân mevzuunda olduğunu izah ile bu eser ve müellifi hakkında gayet kısa olarak malûmat vereceğiz. Şöyle ki:

Bu asırda din ve İslâmiyet düşmanları, evvelâ imânın esaslarını zayıflatmak ve yıkmak plânını, programlarının birinci maddesine koymuşlardır. Hususan bu yirmi beş sene içinde, tarihte görülmemiş bir halde münâfıkane ve çeşit çeşit maskeler altında imânın erkânına yapılan suikastlar pek dehşetli olmuştur, çok yıkıcı şekiller tatbik edilmiştir.

Halbuki, imânın rükünlerinden birisinde hâsıl olacak bir şüphe veya inkâr, dinin teferruatında yapılan lakaytlıktan pek çok defa daha felâketli ve zararlıdır. Bunun içindir ki; şimdi en mühim iş, taklidî imânı tahkikî imâna çevirerek imânı kuvvetlendirmektir, imânı takviye etmektir; imânı kurtarmaktır. Herşeyden ziyade imânın esasatıyla meşgul olmak kat’î bir zaruret ve mübrem bir ihtiyaç, hattâ mecburiyet haline gelmiştir. Bu, Türkiye’de böyle olduğu gibi, umum İslâm dünyasında da böyledir.

Evet, temelleri yıpratılmış bir binanın odalarını tamir ve tezyine çalışmak, o binanın yıkılmaması için ne derece bir faide temin edebilir? Köklerinin çürütülmesine çabalanan bir ağacın kurumaması için, dal ve yapraklarını ilâçlayarak tedbir almaya çalışmak, o ağacın hayatına bir faide verebilir mi?

İnsan, saray gibi bir binadır, temelleri erkân-ı imâniyedir. İnsan, bir şeceredir, kökü esâsât-ı imâniyedir. İmânın rükünlerinden en mühimmi, imân-ı billâhdır, Allah’a imândır. Sonra nübüvvet ve haşirdir. Bunun için, bir insanın en başta elde etmeye çalıştığı ilim, imân ilmidir. İlimlerin esası, ilimlerin şâhı ve padişahı, imân ilmidir.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Lemeât
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

dalâlet : hak yoldan sapkınlık, inançsızlık
dehşetli : korkunç, ürkütücü
erkân : esaslar, şartlar
erkân-ı imâniye : imanın şartları, esasları
esasat : esaslar, temel prensipler
esâsât-ı imâniye : imanın esasları
evvela : öncelikle, ilk olarak
hâsıl : meydana gelme
haşir : öldükten sonra âhirette tekrar diriltilip Allah’ın huzurunda toplanma
hususan : özellikle
icmalî : kısa, özet halinde
imân-ı billah : Allah’a iman
inkâr : kabul etmeme, yok sayma
intihap : seçme
itimat : güven
izah : açıklama
kat’î : kesin
lâkaytlık : ilgisizlik, duyarsızlık
malûmat : bilgiler
maruz : uğrama, tesirinde kalma
mazhar : erişme, sahip olma
mevzu : bahis, konu
mûteber : geçerli
mübrem : kaçınılmaz, vazgeçilmez
müellif : yazar
mühim : önemli
mühimmi : önemlisi
münâfıkane : münâfıkça, iki yüzlü bir tavırla
nübüvvet : peygamberlik
rükün : esas, şart
şecere : ağaç
tahkikî : doğruluğunu araştırarak, araştırmaya dayanan
taklidî : taklit ederek, araştırmaksızın
takviye : kuvvetlendirme, güçlendirme
tasdik : onaylama, doğrulama
tatbik : uygulama
tedbir : önlem
teferruat : ayrıntılar
tezyin : süsleme
umum : bütün
zaruret : zorunluluk, gereklilik
ziyade : çok, fazla
Yükleniyor...