Birinci kafile olan süedâ ve ebrar ise, zülcenâheyn olan Üstadı dinlediler. O üstad hem abddir; ubûdiyet noktasında Rabbini tavsif ve tarif eder ki, Cenâb-ı Hakkın dergâhında ümmetinin elçisi hükmündedir. Hem resuldür; risalet noktasında Rabbinin ahkâmını Kur’ân vasıtasıyla cin ve inse tebliğ eder.

Şu bahtiyar cemaat, o Resulü dinleyip Kur’ân’a kulak verdiler. Kendilerini, envâ-ı ibâdâtın fihristesi olan namaz ile, birçok makamat-ı âliye içinde çok lâtif vazifelerle telebbüs etmiş gördüler. Evet, namazın mütenevvi ezkâr ve harekâtıyla işaret ettiği vezâifi, makamatı mufassalan gördüler. Şöyle ki:

Evvelen: Âsâra bakıp, gaibâne muamele suretinde, saltanat-ı Rububiyetin mehâsinine temâşâger makamında kendilerini gördüklerinden, tekbir ve tesbih vazifesini eda edip Allahu ekber dediler.

Saniyen: Esmâ-i kudsiye-i İlâhiyenin cilveleri olan bedâyiine ve parlak eserlerine dellâllık makamında görünmekle, Sübhanallah Velhamdülillâh diyerek takdis ve tahmid vazifesini ifa ettiler.

Salisen: Rahmet-i İlâhiyenin hazinelerinde iddihar edilen nimetlerini zâhir ve bâtın duygularla tadıp anlamak makamında şükür ve senâ vazifesini edaya başladılar.

Rabian: Esmâ-i İlâhiyenin definelerindeki cevherleri, mânevî cihazat mizanlarıyla tartıp bilmek makamında tenzih ve medih vazifesine başladılar.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Onuncu Söz / Sonraki Risale: On İkinci Söz
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

abd : kul
ahkâm : hükümler
âsâr : eserler
bahtiyar : talihli
bedâyi : harika özellikler
cemaat : topluluk
cevher : değerli şey
cihazat : duyular, donanımlar
cilve : yansıma, görünüm
cin ve ins : cinler ve insanlar
dellâl : ilan edici, duyurucu
dergâh : huzur, makam
ebrar : iyi insanlar
eda etmek : yerine getirmek
envâ-i ibâdât : çeşit çeşit ibadetler
esmâ-i İlâhiye : Allah’ın isimleri
ezkâr : zikirler
fihriste : özet
harekât : hareketler
iddihar edilen : depolanan, toplanan
ifa etmek : yerine getirmek
kafile : grup, topluluk
lâtif : güzel, hoş
makamat : makamlar
makamat-ı âliye : yüce makamlar
medih : övme
mehâsin : güzellikler
mizan : ölçü, terazi
mufassalan : ayrıntılı olarak
mütenevvi : çeşitli
resul : elçi, peygamber
Resul : Peygamber
risalet : elçilik, peygamberlik
salisen : üçüncü olarak
saniyen : ikinci olarak
senâ : övme ve yüceltme
suret : şekil
tarif etmek : anlatmak, tanıtmak
tavsif : vasıflandırma, özelliklerini anlatma
tebliğ : bildirme, ulaştırma
Yükleniyor...