Meselâ, birisi, birinin kardeşini veya bir akrabasını öldürmüş. Bir dakika intikam lezzetiyle bir katl, milyonlar dakika hem kalbî sıkıntı, hem hapis azabını çektirir. Ve maktulün akrabası dahi intikam endişesiyle ve karşısında düşmanını düşünmesiyle, hayatının lezzetini ve ömrünün zevkini kaçırır. Hem korku, hem hiddet azabını çekiyor. Bunun tek bir çaresi var. O da, Kur’ân’ın emrettiği ve hak ve hakikat ve maslahat ve insaniyet ve İslâmiyet iktiza ve teşvik ettikleri olan barışmak ve musalâha etmektir. 1

Evet, hakikat ve maslahat sulhtur. Çünkü ecel birdir, değişmez. 2 O maktul, herhalde ecel geldiğinden daha ziyade kalmayacaktı. O kàtil ise, o kaza-i İlâhiyeye vasıta olmuş.

Eğer barışmak olmazsa, iki taraf da daima korku ve intikam azabını çekerler. Onun içindir ki, “üç günden fazla bir mü’min diğer bir mü’mine küsmemek” 3 İslâmiyet emrediyor.

Eğer o katl bir adavetten ve bir kinli garazdan gelmemişse ve bir münafık o fitneye vesile olmuşsa, çabuk barışmak elzemdir. Yoksa, o cüz’î musibet büyük olur, devam eder.

Eğer barışsalar ve öldüren tevbe etse ve maktule her vakit dua etse, o halde her iki taraf çok kazanırlar ve kardeş gibi olurlar. Bir gitmiş kardeşe bedel, birkaç dindar kardeşleri kazanır, kaza ve kader-i İlâhîye teslim olup düşmanını affeder. Ve bilhassa madem Risale-i Nur dersini dinlemişler; elbette mabeynlerinde bulunan bütün küsmekleri bırakmaya hem maslahat ve istirahat-i şahsiye ve umumiye, hem Nur dairesindeki uhuvvet iktiza ediyor. Nasıl ki Denizli hapsinde birbirine düşman bütün mahpuslar, Nurlar dersiyle birbirlerine kardeş oldular. Ve bizim beraatimize bir sebep olup, hattâ dinsizlere, serserilere de o mahpuslar hakkında “Maşaallah, bârekâllah” dedirttiler ve o mahpuslar tam teneffüs ettiler.

Ben burada gördüm ki, birtek adamın yüzünden yüz adam sıkıntı çekip beraber teneffüse çıkmıyorlar. Onlara zulüm olur. Mert ve vicdanlı bir mü’min, küçük ve cüz’î bir hata veya menfaatle yüzer zararı ehl-i imana vermez. Eğer hata etse, verse, çabuk tevbe etmek lâzımdır.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : bk. Nisâ Sûresi, 4:128; Hucurât Sûresi, 49:9.
2 : bk. Nahl Sûresi, 16:61; Münâfikûn Sûresi, 63:11.
3 : bk. Müslim, Birr: 25.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Sonraki Risale: Hüve Nüktesi
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

adavet : düşmanlık
bârekâllah : Allah hayırlı ve bereketli kılsın
bedel : karşılık
bilhassa : özellikle
cüz’î : küçük
Denizli :
ecel : ölüm vakti
ehl-i iman : iman edenler, mü’minler
elzem : çok gerekli
fitne : bozgunculuk, ara bozma
garaz : kötü kasıt
hakikat : gerçek, doğru
iktiza : gerektirme
istirahat-i şahsiye ve umumiye : şahsın ve toplumun rahatı
kader-i İlâhî : Allah’ın meydana gelecek hadiseleri olmadan önce takdir etmesi, planlaması
kàtil : öldüren
katl : öldürme
kazâ : olacağı Allah tarafından bilinen ve takdir olunan şeylerin zamanı gelince yaratılması
kaza-i İlâhiye : Allah’ın emrinin, takdirinin yerine gelmesi
mabeyn : ara
mahpus : hapsedilmiş olan
maktul : öldürülen
maslahat : fayda, yarar
maşaallah : Allah ne güzel dilemiş ve yapmış
musalâha etmek : barışmak
münafık : iki yüzlü, olduğundan farklı görünen
sulh : barış
teneffüs : nefes alma, rahatlama
tevbe etmek : pişmanlık duyup bağışlanma dilemek
uhuvvet : kardeşlik
ziyade : fazla, çok
Yükleniyor...