Elhasıl: Madem hayat, Esmâ-i Hüsnânın nukuşunu gösterir. Hayatın başına gelen herşey hasendir. Meselâ, gayet zengin, nihayet derecede san’atkâr ve çok san’atlarda mahir bir Zât, âsâr-ı san’atını, hem kıymettar servetini göstermek için, âdi bir miskin adamı, modellik vazifesini gördürmek için, bir ücrete mukabil, bir saatte murassâ, musannâ yaptığı gömleği giydirir, onun üstünde işler ve vaziyetler verir, tebdil eder. Hem her nevi san’atını göstermek için keser, değiştirir, uzaltır, kısaltır. Acaba şu ücretli miskin adam o zâta dese, “Bana zahmet veriyorsun. Eğilip kalkmakla vaziyet veriyorsun. Beni güzelleştiren bu gömleği kesip kısaltmakla güzelliğimi bozuyorsun” demeye hak kazanabilir mi? “Merhametsizlik, insafsızlık ettin” diyebilir mi?

İşte, onun gibi, Sâni-i Zülcelâl, Fâtır-ı Bîmisal, zîhayata göz, kulak, akıl, kalb gibi havâs ve letâifle murassâ olarak giydirdiği vücut gömleğini, Esmâ-i Hüsnânın nakışlarını göstermek için, çok hâlât içinde çevirir, çok vaziyetlerde değiştirir. Elemler, musibetler nev’inde olan keyfiyat, bazı esmâsının ahkâmını göstermek için lemeât-ı hikmet içinde bazı şuâât-ı rahmet ve o şuâât-ı rahmet içinde lâtif güzellikler vardır.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Yirmi Beşinci Söz / Sonraki Risale: Yirmi Yedinci Söz
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âdi : basit, sıradan
ahkâm : hükümler
âsâr-ı san’at : san’at eserleri
elem : acı, sıkıntı
esmâ : isimler
Esmâ-i Hüsnâ : Allah’ın güzel isimleri
Fâtır-ı Bîmisal : benzersiz şeyleri hârika ve üstün sanatıyla yaratan Allah
hâlât : haller, durumlar
hasen : güzel
havâs : hisler, duyular
keyfiyat : özellikler, nitelikler
kıymettar : kıymetli, değerli
lâtif : güzel, hoş
lemeât-ı hikmet : hikmet parıltıları
letâif : lâtifeler, duyular
mahir : maharetli, becerikli
miskin : fakir
mukabil : karşılık
murassâ : cevherlerle süslü
musannâ : san’atla yapılmış
musibet : belâ, felaket
nevi : tür, çeşit
nihayet : son
Sâni-i Zülcelâl : haşmet ve yücelik sahibi, herşeyi sanatlı bir şekilde yapan Allah
şuâât-ı rahmet : rahmet ışınları
tebdil etmek : değiştirmek
zîhayat : canlı
Yükleniyor...