ÜÇÜNCÜ CÜZ:

Kur’ân;
• asırları muhtelif bütün enbiyanın kütüplerini ve meşrepleri muhtelif bütün evliyanın risalelerini ve meslekleri muhtelif bütün asfiyanın eserlerini icmâlen tazammun eden,
• ve cihât-ı sittesi parlak ve evham ve şübehâtın zulümâtından musaffâ,
• ve nokta-i istinadı, bilyakîn, vahy-i semâvî ve kelâm-ı ezelî,
• ve hedefi ve gayesi, bilmüşahede, saadet-i ebediye,
• içi, bilbedâhe, hâlis hidayet,
• üstü, bizzarure, envâr-ı iman,
• altı, biilmilyakîn, delil ve burhan,
• sağı, bittecrübe, teslim-i kalb ve vicdan,
• solu, biaynilyakîn, teshir-i akıl ve iz’an,
• meyvesi, bihakkılyakîn, rahmet-i Rahmân ve dâr-ı cinân,
• makamı ve revacı, bilhads-i sâdık, makbul-ü melek ve ins ü cân bir kitab-ı semâvîdir.

Kur’ân’ın tarifine dair üç cüz’ündeki sıfatların herbiri başka yerlerde kat’î ispat edilmiş veya ispat edilecektir. Dâvâmız mücerret değil, herbirisi burhan-ı kat’î ile müberhendir.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Yirmi Dördüncü Söz / Sonraki Risale: Yirmi Altıncı Söz
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

asfiya : Hz. Peygamberin yolundan giden ilim ve velayet sahibi insanlar
biaynilyakîn : gözle görür kesinlikte
bihakkılyakîn : yaşamış gibi bir kesinlikte
biilmilyakîn : ilmî delillerle elde edilen kesinlikte
bilbedâhe : ap açık
bilhads-i sâdık : doğru bir sezgiyle
bilmüşahede : göründüğü üzere
bilyakîn : şüphesiz, tereddütsüz
bittecrübe : tecrübeyle
bizzarure : zorunlu olarak
burhan : mantıkî, güçlü delil
burhan-ı kat’î : sağlam delil
cihât-ı sitte : altı yön
cüz : bölüm, kısım
dâr-ı cinân : cennet yurdu
enbiya : peygamberler
envâr-ı iman : iman nurları
evham : vehimler, kuruntular
evliya : veliler, Allah dostları
hâlis : saf, katıksız
hidayet : doğru yol
icmâlen : kısaca, özetle
kat’î : kesin olarak
kelâm-ı ezelî : ezelî söz
kitab-ı semâvî : İlâhî kitap
kütüp : kitaplar
makbul-ü melek ve ins ve cânn : cinler, insanlar ve meleklerin kabul edip beğendiği şey
meslek : yol, usül
meşrep : mânevî haz ve feyiz alınan yol; usül, metod
muhtelif : çeşitli
musaffâ : arınmış, safileşmiş
müberhen : delillerle ispatlanmış
mücerret : soyut
nokta-i istinad : dayanak noktası
rahmet-i Rahmân : rahmeti sınırsız olan Allah’ın şefkat ve merhameti
revac : kıymet, değer
risale : kitap
saadet-i ebediye : sonsuz mutluluk
şübehât : şüpheler
tazammun : içine alma, içerme
teshir-i akıl ve izân : aklı ve idraki etki ve itaat altına alma
teslim-i kalb ve vicdan : kalbin ve vicdanın teslim oluşu
vahy-i semâvî : Allah’ın peygambere vahyettiği şey
zulümât : karanlıklar
Yükleniyor...