Hem denilebilir: Bir kısım hayattar ecsam, bir hadis-i şerifte “Ehl-i Cennet ruhları, berzah âleminde yeşil kuşların cevflerine girerler ve Cennette gezerler” 1 diye işaret ettiği, “tuyurun hudrun“ tesmiye edilen Cennet kuşlarından tut, tâ sineklere kadar, bir cins ervâhın tayyareleridir. Onlar, bunların içine emr-i Hakla girerler, âlem-i cismaniyâtı seyredip, o hayattar cesetlerdeki göz, kulak gibi duygularıyla, âlem-i cismanîdeki mu’cizât-ı fıtratı temâşâ ediyorlar, tesbihat-ı mahsusalarını eda ediyorlar.

İşte, nasıl hakikat böyle iktiza ediyor. Hikmet dahi aynen öyle iktiza eyliyor. Çünkü, şu kesafetli ve ruha münasebeti az olan topraktan ve şu küduretli ve nur-u hayata münasebeti pek cüz’î olan sudan, mütemadiyen, hummâlı bir faaliyetle, letafetli hayatı ve nuraniyetli zevil’idraki halk eden Fâtır-ı Hakîm, elbette, ruha çok lâyık ve hayata çok münasip şu nur denizinden ve hattâ şu zulmet bahrinden, şu havadan, şu elektrik gibi sair madde-i lâtifeden bir kısım zîşuur mahlûkları vardır. Hem pek çok kesretli olarak vardır.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : bk. Müslim, İmâre: 121; Ebû Dâvud, Cihad: 25; Tirmizi, Tefsiru Sûreti Âl-i İmrân: 19, Fedâilü’l-Cihâd: 13; İbn-i Mâce, Cenâiz: 4, Dârimî, Cihâd: 18; Müsned, 1:266, 6:386.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Yirmi Sekizinci Söz / Sonraki Risale: Otuzuncu Söz
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âlem-i cismaniyât : maddî âlem
bahr : deniz
berzah âlemi : öldükten sonra ruhların gittiği, dünya ile âhiret arasındaki âlem
cevf : karın
ecsam : cisimler
Ehl-i Cennet : Cennet ehli
emr-i Hak : Allah’ın emri
ervâh : ruhlar
Fâtır-ı Hakîm : herşeyi hikmetle ve harika üstün san’atıyla yaratan Allah
hadis-i şerif : Peygamberimize ait söz, emir veya davranışlar
hakikat : teşbih ve mecazdan arınmış, ap açık olan gerçek
hikmet : herşeyin bir gayeye yönelik olarak, anlamlı ve tam yerli yerinde olduğunu gösteren ilim
hummâlı : hararetli, yoğun
kesafetli : yoğun, katı
kesretli : çoklukla
küduretli : bulanık, yoğun
letafet : maddî ve cismanî varlıkların tâbi olduğu sınırlamalarla kısıtlı olmama
mu’cizât-ı fıtrat : yaratılış mu’cizeleri
münasebet : bağlantı, ilişki
nuraniyetli : nur özelliği olan
nur-u hayat : hayat ışığı
tesbihat-ı mahsusa : özel tesbihler, Allah’ı her türlü kusurdan yüce tutarak şanına layık ifadelerle anma
tesmiye edilme : isimlendirilme
tuyurun hudrun : yeşil renkli kuşlar
Yükleniyor...