Vakta ki meclis-i imtihan kapandı. Tecrübe vakti bitti. Esmâ-i Hüsnâ hükmünü icra etti. Kalem-i kader, mektubatını tamamıyla yazdı. Kudret, nukuş-u san’atını tekmil etti. Mevcudat, vezâifini ifa etti. Mahlûkat, hizmetlerini bitirdi. Herşey mânâsını ifade etti. Dünya, âhiret fidanlarını yetiştirdi.

Zemin, Sâni-i Kadîrin bütün mu’cizât-ı kudretini, umum havârık-ı san’atını teşhir edip gösterdi. Şu âlem-i fenâ, sermedî manzaraları teşkil eden levhaları zaman şeridine taktı. O Sâni-i Zülcelâlin hikmet-i sermediyesi ve inâyet-i ezeliyesi, o imtihan neticelerini, o tecrübenin neticelerini, o Esmâ-i Hüsnânın tecellîlerinin hakikatlerini, o kalem-i kader mektubatının hakaikini, o nümune-misal nukuş-u san’atının asıllarını, o vezâif-i mevcudatın faidelerini, gayelerini, o hidemât-ı mahlûkatın ücretlerini ve o kelimât-ı kitab-ı kâinatın ifade ettikleri mânâların hakikatlerini ve istidat çekirdeklerinin sünbüllenmesini ve bir mahkeme-i kübrâ açmasını ve dünyadan alınmış misalî manzaraların göstermesini ve esbab-ı zâhiriyenin perdesini yırtmasını ve herşey doğrudan doğruya Hâlık-ı Zülcelâline teslim etmesi gibi hakikatleri iktiza etti.

Ve o mezkûr hakikatleri iktiza ettiği için, kâinatı dağdağa-i tagayyür ve fenâdan, tahavvül ve zevâlden kurtarmak ve ebedîleştirmek için, o zıtların tasfiyesini istedi ve tagayyürün esbabını ve ihtilâfâtın maddelerini tefrik etmek istedi. Elbette kıyameti koparacak ve o neticeler için tasfiye edecek.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Yirmi Sekizinci Söz / Sonraki Risale: Otuzuncu Söz
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âhiret : öteki dünya, öldükten sonraki hayat
âlem : dünya
âlem-i fenâ : gelip geçici, ölümlü âlem
Esmâ-i Hüsnâ : Allah’ın güzel isimleri
fenâ : gelip geçicilik
hakaik : gerçek mahiyetler, esaslar
hakikat : gerçek
Hâlık-ı Zülcelâl : sonsuz büyüklük ve azamet sahibi, herşeyi yoktan yaratan Allah
havârık-ı san’at : san’at harikaları
hayır : iyilik, güzellik
hidemât-ı mahlûkat : yaratıkların hizmetleri
hikmet : gaye, fayda, sebep
hikmet-i sermedi : sonsuza kadar sürecek İlâhi hikmet
ifa etme : yerine getirme
iktiza etme : gerektirme
inâyet-i ezeliye : Allah’ın ezelî olan nizamı, düzeni
irade : dileme, tercih etme
istidat : kabiliyet, yetenek
kâinat : evren, yaratılmış herşey
kalem-i kader : kader kalemi, Allah’ın olacak hadiseleri olmadan önce bilip yazması
kelimât-ı kitab-ı kâinat : kâinat kitabının ifade ettiği mânâlı ifadeler
kudret : Allah’ın sonsuz güç ve kuvveti
levha : tablo
mahkeme-i kübrâ : öldükten sonra âhirette Allah’ın huzurunda kurulacak olan büyük mahkeme
mahlûkat : yaratıklar
mânâ : anlam
meclis-i imtihan : imtihan yeri, dünya
mektubat : Allah’ın birer mektup gibi yazdığı ve san’atla yarattığı eserler, varlıklar
misalî : görüntüler, suretler
mu’cizât-ı kudret : kudret mu’cizeleri
nukuş-u san’at : sanat nakışları, işlemeleri
nümune-misal : örnek gibi
Sâni-i Kadîr : herşeye gücü yeten, sonsuz güç ve kudret sahibi ve herşeyi san’atla yaratan Allah
Yükleniyor...