Beşinci Şuâ
Otuz sene evvel yazılan matbu Muhakemat-ı Bediiyyede bahsedilen “Sedd-i Zülkarneyn” ve Ye’cüc, Me’cüc ve sâir eşrat-ı kıyametten yirmi mesele, o Muhakemat’a bir tetimme olarak on üç sene HAŞİYE evvel bir kısım müsveddesi yazılmış idi. Aziz bir dostumun hatırı için tebyiz edildi, Beşinci Şuâ oldu.
Otuz Birinci Mektuptan Otuz Birinci Lem’anın Beşinci Şuâıdır.
İHTAR: Evvelce Mukaddimeden sonra gelen Meseleler okunsun, tâ Mukaddimedeki maksat anlaşılsın.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ
1 فَقَدْ جَاۤءَ اَشْرَاطُهَا âyetinin bir nüktesi, bu zamanda akîde-i avâm-ı mü’minîni vikaye ve şübehattan muhafaza için yazılmış. Âhirzamanda vukua gelecek hâdisâta dair hadîslerin bir kısmı, müteşabihat-ı Kur’âniye gibi, derin mânâları var. Muhkemat gibi tefsir edilmez ve herkes bilemez. Belki tefsir yerinde te’vil ederler.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

HAŞİYE : Şimdi kırk seneden geçmiş.
1 : “Onun alâmetleri gelmiştir.” Muhammed Sûresi, 47:18
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: On Dördüncü Şuâ / Sonraki Risale: On Beşinci Şuâ
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âhirzaman : dünyanın kıyamete yakın son devresi
akîde-i avâm-ı mü’minîn : mü’minlerden avam tabakasının inanç seviyesi
âyet : Kur’ân’ın her bir cümlesi
aziz : çok değerli, izzetli
eşrat-ı kıyamet : kıyamet alâmetleri
evvel : önce
hadîs : Peygamber Efendimizin (a.s.m.) mübarek söz, fiil ve hareketleri veya onun onayladığı başkasına ait söz, iş veya davranış
hâdisât : hâdiseler, olaylar
haşiye : dipnot, açıklayıcı not
ihtar : hatırlatma, ikaz
lem’a : parıltı
maksat : amaç, gaye
matbu : basılmış
muhafaza : koruma
Muhakemat / Muhakemat-ı Bediiye : Bediüzzaman’ın eserlerinden biri
muhkemat : Kur’ân’daki yoruma gerek kalmayacak şekilde açık olan âyetler
mukaddime : bir kitabın başlangıç ve giriş bölümü
müsvedde : karalama halindeki yazı, ilk nüsha
müteşabihat-ı Kur’âniye : Kur’ândaki mânâsı açık olmayan âyetler
nükte : ince anlamlı söz
sair : diğer, başka
Sedd-i Zülkarneyn : Hz. Zülkarneyn tarafından yaptırılan set
şua : parıltı
şübehat : şüpheler, tereddütler
te’vil : yorum
tebyiz : karalama olarak yazılan bir yazıyı temize çekme
tefsir : açıklama, yorumlama
tefsir : Kur’ân-ı Kerimi mânâ bakımından açıklayan, yorumlayan kitap
tetimme : ek, tamamlayıcı not
vikaye : koruma
vukua gelme : meydana gelme
Ye’cüc ve Me’cüc : Kur’ân-ı Kerimde bahsi geçen ve ortalığı fitne, fesat ve anarşiye boğacak olan kavimler
Yükleniyor...