İkinci vechi şudur ki: Şahs-ı İsa Aleyhisselâmın kılıncıyla maktul olan şahs-ı Deccalın, teşkil ettiği dehşetli maddiyyunluk ve dinsizliğin azametli heykeli ve şahs-ı mânevîsini öldürecek ve inkâr-ı ulûhiyet olan fikr-i küfrîsini mahvedecek ancak İsevî ruhânileridir ki, o ruhâniler din-i İsevînin hakikatini hakikat-i İslâmiye ile mezc ederek o kuvvetle onu dağıtacak, mânen öldürecek. Hattâ, “Hazret-i İsa Aleyhisselâm gelir, Hazret-i Mehdîye namazda iktida eder, tâbi olur” 1 diye rivayeti, bu ittifaka ve hakikat-i Kur’âniyenin metbuiyetine ve hâkimiyetine işaret eder.

ON DÖRDÜNCÜ MESELE: Rivayette var ki, “Deccalın mühim kuvveti Yahudidir. Yahudiler severek tâbi olurlar.” 2

Allahu a’lem, diyebiliriz ki; bu rivayetin bir parça te’vili Rusya’da çıkmış. Çünkü, her hükûmetin zulmünü gören Yahudiler, Almanya memleketinde kesretle toplanıp intikamlarını almak için, komünist komitesinin tesisinde mühim bir rol ile Yahudi milletinden olan Troçki namında dehşetli bir adamı, Rusya’nın Başkumandanlığına ve terbiyegerdeleri olan meşhur Lenin’den sonra Rus hükûmetinin başına geçirerek Rusya’nın başını patlatıp bin senelik mahsulâtını yaktırdılar. Büyük Deccalın komitesini ve bir kısım icraatını gösterdiler. Ve sair hükûmetlerde dahi ehemmiyetli sarsıntılar verip karıştırdılar.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Buhari, Enbiya: 49; Müslim, İmân:244, 245, 247; İbn-i Mâce, Fiten: 33; Müsned, 2:336, 3:368
2 : Müslim, Fiten: 124; Müsned, 3:224, 292, 4:216-217.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: On Dördüncü Şuâ / Sonraki Risale: On Beşinci Şuâ
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

Allahu a’lem : Allah en iyisini bilir
azamet : büyüklük
din-i İsevî : Hıristiyanlık dini
fikr-i küfrî : küfür ve inkârcılık düşüncesi
hâdisât : hâdiseler, olaylar
hakikat-i İslâmiye : İslâmın hakikati
hakikat-i Kur’âniye : Kur’ân’ın hakikati
icmal : özet
icraat : uygulama
içtihad : dinen kesin olarak belirtilmeyen bir konuda Kur’ân ve hâdise dayanarak hüküm çıkarma
iktida : uyma
inkâr-ı ulûhiyet : her şeyi yaratan bir İlâhın bulunduğunu inkâr etme
İsevî : Hıristiyan
ittifak : birleşme, birlik oluşturma
kesret : çokluk
komite : bir maksat için oluşturulan gizli cemiyet
komünist komitesi : komünizmi yaymak için oluşturulan gizli birlik
maddiyyunluk : dünyada, yalnızca maddenin varlığını kabul eden, manevî kavramları ret ve inkâr eden felsefî görüş, maddecilik
mahsulât : ürünler
mahveden : ortadan kaldıran
metbûiyet : diğer unsurların kendisine tabi olma özelliği
mezc etme : birleştirme
muhkem : hükmü çok açık ve net olan, yoruma gerek olmayan
muhkemat : hükmü çok açık ve net olan, yoruma gerek olmayan âyetler
müteşâbih : mânâsı açık olmayan ve yorumlanmaya ihtiyacı olan âyet
namında : adında
râvi : Peygamber Efendimiz hakkında görülen ve işitilen bilgiler rivâyet eden, nakleden
rivâyet : Peygamberimizden duyulan ve görülen şeylerin nakledilmesi
rûhânî : Hıristiyan din adamı
sair : diğer, başka
şahs-ı Deccal : Deccal’ın bizzat kendi şahsı
şahs-ı mânevî : belli bir kişi olmayıp bir topluluktan meydana gelen mânevî kişilik
tâbi olma : uyma
tabir : yorumlama
tafsilât : ayrıntı
te’vil : yorum
terbiyegerde : terbiye edilmiş, yetiştirilmiş
teşkil etme : oluşturma, meydana getirme
zulüm : haksızlık, eziyet
Yükleniyor...