Ve madem, bu mahiyetteki arzın her tarafına hükmeden ve ekser mahlûkatına tasarruf eden ve ekser zîhayat mevcudatını teshir edip kendi etrafına toplattıran ve ekser masnuatını kendi hevesatının hendesesiyle ve ihtiyacatının düsturlarıyla öyle güzelce tanzim ve teşhir ve tezyin ve çok antika nevilerini liste gibi birer yerlerde öyle toplayıp süslettirir ki, değil yalnız ins ve cin nazarlarını, belki semâvât ehlinin ve kâinatın nazar-ı dikkatlerini ve takdirlerini ve Kâinatın Sahibinin nazar-ı istihsanını celbetmekle gayet büyük bir ehemmiyet ve kıymet alan ve bu haysiyetle bu kâinatın hikmet-i hilkati ve büyük neticesi ve kıymetli meyvesi ve arzın halifesi olduğunu fenleriyle, san’atlarıyla gösteren ve dünya cihetinde Sâni-i Âlemin mucizeli san’atlarını gayet güzelce teşhir ve tanzim ettiği için, isyan ve küfrüyle beraber dünyada bırakılan ve azabı tehir edilen ve bu hizmeti için imhal edilip muvaffakiyet gören nev-i beni Âdem var.

Ve madem, bu mâhiyetteki nev-i benî Âdem, mizaç ve hilkat itibarıyla gayet zayıf ve âciz ve gayet acz ve fakrıyla beraber hadsiz ihtiyacâtı ve teellümâtı olduğu halde, bütün bütün kuvvetinin ve ihtiyarının fevkinde olarak, koca küre-i arzı, o nev-i insana lüzumu bulunan her nevi madenlere mahzen ve her nevi taamlara ambar ve nev-i insanın hoşuna gidecek her çeşit mallara bir dükkân suretine getiren gayet kuvvetli ve hikmetli ve şefkatli bir mutasarrıf var ki, böyle nev-i insana bakıyor, besliyor, istediğini veriyor.

Ve madem, bu hakikatteki bir Rab; hem insanı sever, hem kendini insana sevdirir. Hem bâkidir, hem bâki âlemleri var, hem adâletle her işi görür. Ve hikmetle herşeyi yapıyor.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Yedinci Şuâ / Sonraki Risale: Onuncu Şuâ
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âciz : güçsüz
acz : güçsüzlük
âlem : dünya
arz : yer
bâki : devamlı, kalıcı
celbetmek : çekmek
cihet : yön
fakr : fakirlik
fâni : ölümlü, gelip geçici
fen : bilim
fevkinde : üstünde
hayat-ı dünyeviye : dünya hayatı
hikmet-i hilkat : yaratılış gayesi
hilkat : yaratılış
hüsn-ü cemâl : güzellik
ihtiyacât : ihtiyaçlar
ihtiyar : tercih, seçim yapma gücü
imhal edilme : süre verilme
inkâr : kabul etmeme, yok sayma
ins ve cin : insanlar ve cinler
intizam : düzen
küfür : inanmama, nankörlük
küre-i arz : yerküre, dünya
mahiyet : özellik, nitelik
mahzen : depo
mizaç : yaratılış, tabiat
muvakkat : geçici
muvazene : denge
münâfi : zıt, aykırı
nazar : bakış
nazar-ı dikkat : dikkat içeren bakış
nazar-ı istihsan : güzel bulan ve beğenen bakış
nev-i beni Âdem : Âdemoğulları, insanlar
nev-i insan : insanlar
nevi : çeşit, tür
ömr-ü beşer : insan ömrü
sermediyet-i hâkimiyet : egemenliğin devamlılığı
suret : şekil
taam : yiyecek
tanzim : düzenleme
teellümât : elemler, acılar
tehir edilme : ertelenme
teşhir : sergileme
velinimet : nimeti veren
vuku bulmak : meydana gelmek
Yükleniyor...