Hem madem, gözle görünen bu hadsiz in’âmlar, ihsanlar, lütuflar, keremler, inâyetler, rahmetler, perde-i gayb arkasında bir Zât-ı Rahmân-ı Rahîmin bulunduğunu sönmemiş akıllara, ölmemiş kalblere gösterir. Elbette in’âmı istihzadan ve ihsanı aldatmaktan ve inâyeti adâvetten ve rahmeti azaptan ve lütuf ve keremi ihanetten halâs eden ve ihsanı ihsan eden ve nimeti nimet eden bir âlem-i bâkide bir hayat-ı bâkiye var ve olacaktır.

Hem madem bahar faslında, zeminin dar sahifesinde hatasız yüz bin kitabı birbiri içinde yazan bir kalem-i kudret gözümüz önünde yorulmadan işliyor. Ve o kalem sahibi yüz bin defa ahd ve vaad etmiş ki, “Bu dar yerde ve karışık ve birbiri içinde yazılan bahar kitabından daha kolay olarak, geniş bir yerde güzel ve lâyemut bir kitabı yazacağım ve size okutturacağım” diye bütün fermanlarda o kitaptan bahsediyor. Elbette ve herhalde, o kitabın aslı yazılmış ve haşir ve neşir ile hâşiyeleri de yazılacak ve umumun defter-i a’mâlleri onda kaydedilecek. Hem madem bu arz, kesret-i mahlûkat cihetiyle ve mütemadiyen değişen yüz binler çeşit çeşit envâ-ı zevi’l-hayat ve zevi’l-ervâhın meskeni, menşei, fabrikası, meşheri, mahşeri olması haysiyetiyle bu kâinatın kalbi, merkezi, hülâsası, neticesi, sebeb-i hilkati olarak gayet büyük öyle bir ehemmiyeti var ki, küçüklüğüyle beraber koca semâvâta karşı denk tutulmuş. Semavî fermanlarda daima رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَاْلاَرْضِ1 deniliyor.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : “Göklerin ve yerin Rabbi.” Râd Sûresi, 13:16
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Yedinci Şuâ / Sonraki Risale: Onuncu Şuâ
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

adâvet : düşmanlık
ahd ve vaad etmek : söz vermek
âlem-i bâki : devamlı ve kalıcı olan âlem, âhiret
arz : yer, dünya
cihet : yön
defter-i a’mâl : iyi ve kötü işlerin kaydedildiği defter
düstur : prensip, kural
ekser : pekçok
envâ-ı zevi’l-hayat : hayat sahibi olan canlıların türleri
fasl : mevsim
ferman : buyruk
hadsiz : sayısız
halâs : kurtarma
hâşiye : dipnot, açıklayıcı not
hayat-ı bâkiye : sürekli ve devamlı hayat
haysiyet : özellik
hendese : plan, çizgi
hevesat : heves ve arzular
hülâsa : özet
ihsan : iyilik, bağış, lütuf
ihtiyacat : ihtiyaçlar
in’âm : nimetlendirme
inayet : lütuf, iyilik, yardım
istihza : alay etme
kâinat : evren, yaratılmış herşey
kerem : cömertlik, ikram
kesret-i mahlûkat : yaratılmışların çokluğu
lâyemut : ölümsüz
lütuf : iyilik, ikram, yardım
mahiyet : özellik, nitelik, içyüzü
mahlûkat : yaratıklar
mahşer : toplanma yeri
masnuat : sanat eseri varlıklar
menşe : kaynak, esas
mesken : ev, mekan
teshir : boyun eğdirme
teşhir : sergileme
tezyin : süsleme
umum : herkes
zemin : yer
zevi’l-ervâh : ruh sahipleri
zîhayat : canlı
Yükleniyor...