Hem hiç mümkün müdür ki, bir Sâni-i Hakîm-i Müdebbir, en ehemmiyetsiz bir nebatın, en küçük bir ağacın mebde’lerini ve müntehâlarını kemâl-i intizam içinde mukadderat-ı hayatiyesini, çekirdeğinde ve meyvesinde kalem-i kaderle yazmakla beraber, koca baharı birtek ağaç gibi, mukaddematını ve neticelerini kemâl-i imtiyaz ve intizamla yazsa ve en ehemmiyetsiz şeylere de lâkayt kalmazsa, fakat kâinatın neticesi ve arzın halifesi ve envâ-ı mahlûkatın nâzırı ve zâbiti olan insanın çok ehemmiyetli bulunan ef’âlini ve harekâtını yazmasın, daire-i kaderine almasın, onlara lâkayt kalsın? Hâşâ, insanların mizana girecek olan amelleri adedince hâşâ ve kellâ!

Elhasıl, kâinat bütün hakaikiyle bağırarak diyor:

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰۤئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَبِالْيَوْمِ اْلاٰخِرِ وَبِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثُ بَعْدَ الْمَوْتِ حَقٌّ اَشْهَدُ اَنْ لاَۤ إِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰۤى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَاِخْوَانِهِ وَسَلِّمْ اٰمِينَ 1

TEVHİDÎ BİR MÜNÂCÂT VE MUKADDİMESİ

Hazret-i İmam-ı Ali Radıyallahu Anh ve Kerremallahu Vechehu, Kaside-i Celcelûtiyesinde kerametkârâne Risale-i Nur’dan haber verdiği yerde, Risale-i Nur’u “Siracü’n-Nur” ve “Siracüssürc” namlarıyla tesmiye ederek, Risale-i Nur’un üç ismine iki isim ilâve etmesi cihetiyle ve bu risalede “Siracü’n-Nur” namı tekrarı münasebetiyle, bu risalenin âhirinde İmam-ı Ali Radıyallahu Anhın en mühim bir münâcâtını iki derece tevsî ederek onun ulvî lisanıyla ve dilimizi onun bir dili hesabıyla istimal edip, bu gelen münâcâtı dergâh-ı Vâhid-i Ehade takdim ederiz.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : “Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, kadere ve hayrın da, şerrin de Allah Teâlâdan geldiğine, ölümden sonra dirilişin hak olduğuna iman ettim. Şehadet ederim ki Allah’tan başka ibadete lâyık hiçbir ilâh yoktur. Yine şehadet ederim ki, Muhammed -Allah ona, âline, ashabına ihvânına salât ve selâm etsin, âmin- Allah’ın resulüdür.”
Önceki Risale: Hatime
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âhir : son
cihet : yön
daire-i kader : kader dairesi
dergâh-ı Vâhid-i Ehad : bir olan ve birliği her bir şeyde görülen Allah’ın huzuru
ef’âl : fiiller, işler
elhasıl : kısaca, özetle
envâ-ı mahlûkat : yaratılmış varlıkların türleri, çeşitleri
hakaik : gerçekler
halife : yeryüzünde Allah namına hareket eden insan
harekât : hareketler
hâşâ ve kellâ : asla ve asla
intizam : düzen
istimal etmek : kullanmak
kâinat : evren, bütün yaratılmışlar
kalem-i kader : kader kalemi, Allah’ın olacak hâdiseleri olmadan önce bilip yazması
kemâl-i imtiyaz : bir şeyi mükemmel bir şekilde diğerlerinden ayırma
kerametkârâne : kerametli bir şekilde
Kerremallahu Vechehu : Allah yüzünü şerefli kılsın
lisan : dil
mizan : ölçü, terazi
mukaddemât : başlangıçlar
mukadderât-ı hayatiye : kader kalemiyle yazılmış hayat programları
mukaddime : başlangıç, giriş
münacat : dua, yakarış
münasebet : bağlantı, ilgi
nam : ad
nâzır : bakan
Radıyallahu Anh : “Allah ondan razı olsun”
risale : küçük çaplı kitap; Risale-i Nur Külliyatı’ndan her bir bölüm
Sirâcü’n-Nur : Nur lâmbası; Risale-i Nur
Siracüssürc : kandillerin kandili, lâmbaların lâmbası; Risale-i Nur
takdim etmek : sunmak
tesmiye etmek : isimlendirmek
tevhidî : Allah’ı bir olarak bilme ve ilân etmeyle ilgili
tevsî etmek : genişletmek, yaymak
ulvî : yüce, büyük
zâbit : subay
Yükleniyor...