Evet, hadsiz şükürler olsun ki, yirmi senedir Risale-i Nur bu ihbar-ı gaybı ve lem’a-ı i’câzı bilfiil göstermiştir. Ve bu sırr-ı azîm içindir ki, Risale-i Nur şakirtleri dünya siyasetine ve cereyanlarına ve maddî mücadelelerine karışmıyorlar ve ehemmiyet vermiyorlar ve tenezzül etmiyorlar. Ve hakikî şakirtleri, en dehşetli bir hasmına ve hakaretli tecavüzüne karşı ona der:

“Ey bedbaht! Ben seni idam-ı ebedîden kurtarmaya ve fâni hayvaniyetin en süflî ve elîm derecesinden bir bâki insaniyet saadetine çıkarmaya çalışıyorum; sen benim ölümüme ve idamıma çalışıyorsun. Senin bu dünyada lezzetin pek az, pek kısa; ve âhirette ceza ve belâların pek çok ve pek uzundur. Ve benim ölümüm bir terhistir. Haydi def ol! Seninle uğraşmam, ne yaparsan yap!” der. O zâlim düşmanına hiddet değil, belki acıyor, şefkat ediyor, “Keşke kurtulsaydı” diyerek ıslahına çalışır.

Sâniyen: 1 وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى Bu iki kudsî cümleler, kuvvetli münasebet-i mâneviye ile beraber makam-ı cifrî ve ebcedî hesabıyla, birincisi Risaletü’n-Nur’un ismine, ikincisi onun tahakkukuna ve tekemmülüne ve parlak fütuhatına mânen ve cifren tam tamına tetâbukları bir emâredir ki, Risaletü’n-Nur bu asırda, bu tarihte bir urvetü’l-vüskadır. Yani çok muhkem, kopmaz bir zincir ve bir hablullahtır. Ona elini atan yapışan, necat bulur diye mânâ-yı remziyle haber verir.

Sâlisen: 2 اَللهُ وَلِىُّ الَّذِينَ اٰمَنُوا cümlesi hem mânâ, hem cifirle Risaletü’n-Nur’a bir remzi var. Şöyle ki:... (Bu makamda perde indi, yazmaya izin verilmedi. Başka zamana tehir edildi.) HAŞİYE
• • •

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : “Ve kim Allah’a îman ederse, işte o (...) yapışmıştır. Sapa sağlam bir kulpa...” Bakara Sûresi, 2:256.
2 : “Allah imân edenlerin dostu ve yardımcısıdır.” Bakara Sûresi, 2: 257.
HAŞİYE : Bu nüktenin bâki kısmı şimdilik yazdırılmadığının sebebi, bir derece dünyaya, siyasete temasıdır. Biz de bakmaktan memnuuz. Evet, اِنَّ اْلاِنْسَانَ لَيَطْغٰى bu tâğûta bakar ve baktırır. (“Muhakkak ki insan azgınlaşır” Alâk Sûresi, 96:6) Said Nursî.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Hatime
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

bâki : kalıcı, devamlı; geri kalan
bedbaht : kötü bahtlı, talihsiz
bilfiil : fiilen, gerçekte
cereyan : akım
cifren : cifir ilmine göre
dehşetli : korkunç, ürkütücü
ehemmiyet : önem
elîm : acıklı, üzücü
emâre : âlâmet, işâret
fâni : geçici, ölümlü
fütûhât : fetihler, zaferler
hablullah : Allah’ın sağlam ipi
hadsiz : sınırsız
hakikî : gerçek, doğru
hasm : düşman
haşiye : dipnot, açıklayıcı not
hayvaniyet : hayvanlık
idam-ı ebedî : dirilmemek üzere sonsuz yok oluş
ihbar-ı gayb : gayb âleminden gelen haber
insaniyet : insanlık
kudsî : her türlü kusur ve noksandan uzak, mukaddes
lem’a-i i’câz : mu’cizelik parıltısı
makam-ı cifrî ve ebcedî : ebced ve cifir ilmine göre verilen sayısal değer
mânâ-yı remzî : işaretle, rumuzla bildirilen gizli mânâ
mânen : mânevî olarak
memnu : yasaklanmış men edilmiş
muhkem : sağlam
münasebet-i mâneviye : mânevi bağlantı, ilişki
necat : kurtuluş
remz : işaret
saadet : mutluluk
sâlisen : üçüncü olarak
sâniyen : ikinci olarak
sırr-ı azîm : büyük sır
süflî : alçak, aşağılık
şakirt : öğrenci
tağut : ibadet edilen bâtıl şey, put
tahakkuk : gerçekleşme
tehir etmek : ertelemek, sonraya bırakmak
tekemmül : mükemmelleşme, olgunlaşma
terhis : göreve son verme
tetabuk : uygunluk
urvetü’l-vüska : kopmaz sağlam kulp
Yükleniyor...