Risale-i Nur kahramanı Hüsrev’in Meyvenin On Birinci Meselesi münasebetiyle yazdığı mektubun bir parçasıdır.
2 وَاِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ1 بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Esselâmü Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekâtühü. Çok mübarek, çok kıymettar, çok sevgili Üstadımız Efendimiz; Millet ve memleket için çok büyük güzellikleri ihtiva eden Meyve, Dokuz Meselesi ile, dehşetli bir zamanda, müthiş âsiler içinde en büyük düşmanlar arasında hayret-feza bir surette şakirtlerine necat vermeye vesile olmakla kalmamış. Onuncu ve On Birinci Meseleleri ile, hususuyla Nur’un şakirtlerini hakikat yollarında alkışlamış ve gidecekleri hakiki mekânları olan kabirdeki ahvallerinden ve herkesi titreten ve bilhassa ehl-i gaflet için çok korkunç, çok elemli, çok acıklı bir menzil olan toprak altında, göreceği ve konuşacağı melâikelerle konuşmayı ve refakati sevdirerek bu mekâna daha çok ünsiyet izhar etmekle, bu korkulu ilk menzil hakkındaki fevkalhad korkularımızı tâdil etmiş, nefes aldırmış. Hususiyle o âlemin nuranî hayatını benim gibi göremeyenlerin ellerinde, şuââtı yüz binlerle senelik mesafelere uzanan bir elektrik lâmbası hükmüne geçmiş. Hem de daima koklanılacak nümunelik bir çiçek bahçesi olmuştur.

Evet, biz sevgili üstadımıza arz ediyoruz ki, hergün dersini hocasına okuyan bir talebe gibi, Nurdan aldığımız feyizlerimizi, her vakit için sevgili üstadımıza arz edelim. Fakat sevgili üstadımız şimdilik konuşmalarını tatil buyurdular.

Ey aziz Üstadım; Risale-i Nur’un hakikati ve Meyvenin güzelliği ve çiçeğinin feyzi, beni minnettârâne, bir parça memleketim namına konuşturmuş ve benim gibi konuşan çok kalblere hayat vermiş. Şimdi muhitimizde Risale-i Nur’a karşı atılan adımlar ve uzatılan eller, Meyvenin on birinci çiçeği ile daha çok metanet kesb etmiş, inkişaf etmiş, faaliyete başlamıştır.
Çok hakir talebeniz Hüsrev

• • •

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Her türlü noksandan uzak olan Allah’ın adıyla.
2 : “Kâinatta hiçbir şey yoktur ki Allah’ı hamd ile tesbih etmesin.” İsrâ Sûresi, 17:44.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Hatime
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

ahval : haller
aziz : çok değerli, izzetli
dehşetli : korkunç, ürkütücü
ehl-i gaflet : âhirete, Allah’ın emir ve yasaklarına karşı duyarsız olan kimseler
elemli : acılı, üzüntülü
Esselâmü Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekâtühü : Allah’ın selâmı rahmeti ve bereketi sizlerin üzerine olsun
fevkalhad : haddin, sınırın üstünde
feyz : ilham, bereket
hakir : hor ve değersiz
hayretfezâ : hayret verici, şaşırtıcı
hususuyla : özelliğiyle
ihtiva etmek : içermek
inkişaf etmek : açığa çıkmak
izhar etmek : göstermek, ortaya çıkarmak
kesb etmek : kazanmak
kıymettar : kıymetli, değerli
melâike : melekler
menzil : durak, yer
metanet : sağlamlık
minnetterâne : minnet ve şükran duyarak
muhit : çevre, taraf
mübarek : bereketli, hayırlı
münasebet : ilişki, bağlantı
nam : ad
necat : kurtuluş
nuranî : nurlu, aydınlık
nümune : örnek, misal
refakat : arkadaşlık
suret : biçim, şekil
şakirt : öğrenci
şuâât : nurlar, ışıklar
tâdil etmek : normalleştirmek, düzeltmek
tatil buyurmak : bir şeyi kesip ara vermek
ünsiyet : alışkanlık, âşinalık
Yükleniyor...