Ve ey Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâmın hak peygamber olduğuna ve umum yüz yirmi dört bin peygamberlerin efdali ve seyyidi olduğuna dair mu’cizelerini Mu’cizat-ı Ahmediye (a.s.m.) namındaki Risale-i Nur’u ile güzel bir surette ispat eden ve Kur’ân-ı Azîmüşşanın, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın rahmeten li’l-âlemîn olduğunu kâinatta ilân etmesiyle ve Nurun baştan nihayete kadar onun rahmeten li’l-âlemîn olduğunu burhanlarla ispat etmesiyle ve o resulün ef’âl ve ahvâli, kâinatta nümune-i iktida olacak en sağlam, en güzel rehber olduğunu hattâ körlere de göstermesiyle ve Anadolu ve hususî memleketlerde Nurun intişarı zamanında belâların ref’i ve susturulmasıyla musibetlerin gelmesi şehadetiyle ve Nur şakirtlerinin gayet ağır müşkülâtlar içinde kemâl-i metanetle hizmet ve irtibatlarıyla o zâtın (a.s.m.) sünnet-i seniyyesine ittibâ etmek ne kadar kârlı olduğunu ve bir sünnete bu zamanda ittibâda yüz şehidin ecrini kazandığını bildiren ve sadaka kaza ve belâyı nasıl def ediyorsa Risale-i Nur’un da Anadolu’ya gelecek kazayı, belâyı, yirmi senedir def ettiğini aynelyakîn ispat eden Üstad-ı Ekremimiz Efendimiz Hazretleri!

Şimdi şu Risale-i Nur’un beraeti, başta siz sevgili Üstadımızı, sonra biz âciz kusurlu talebelerinizi, sonra âlem-i İslâmı sürura sevk ederek ikinci büyük bir bayram yaptırdığından, siz mübarek Üstadımızın bu büyük bayram-ı şerifinizi tebrik ile ve yine üçüncü bayram olan Ramazan-ı Şerifinizi ve Leyle-i Kadrinizi tebrik, emsâl-i kesiresiyle müşerref olmaklığımızı niyaz ve biz kusurluların, kusurlarımızın affını rica ederek umumen selâm ile mübarek ellerinizden öper ve dualarınızı temenni ederiz, efendimiz hazretleri.
Isparta ve havalisinde bulunan
Nur Talebeleri

• • •
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Hatime
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âciz : güçsüz, zavallı
ahvâl : haller, davranışlar
âlem-i İslâm : İslâm dünyası
Aleyhissalâtü Vesselâm : Allah’ın salât ve selâmı onun üzerine olsun
aynelyakîn : gözlem ve müşahedeye dayanarak, kuşkuya yer bırakmayacak şekilde bilme
bayram-ı şerif : şerefli, değerli bayram
beraet : temize çıkma, suçsuz olduğunun anlaşılması
burhan : kesin delil, kanıt
def etmek : kaldırmak, gidermek
ef’âl : fiiller, işler
emsâl-i kesire : bir çok örnek
gayet : son derece
havali : civar, çevre
hazret : saygıdeğer
hususî : özel
intişar : yayılma
ittiba etmek : tabi olmak, uymak
kâinat : evren, yaratılan herşey
kemâl-i metanet : tam bir kararlılık, sabır ve sebat
Kur’ân-ı Azîmüşşan : şan ve şerefi yüce olan Kur’ân
Leyle-i Kadir : Kadir Gecesi
Mu’cizat-ı Ahmediye : Peygamber Efendimizin (a.s.m) gösterdiği mu’cizeleri anlatan, Mektubat’ta yer alan On Dokuzuncu Mektup
mu’cize : Allah’ın izniyle peygamberler tarafından ortaya konulup bir benzerini yapmakta başkalarını âciz ve hayrette bırakan olağanüstü hâl ve hareket
musibet : belâ, dert, felâket
mübarek : bereketli, hayırlı
müşerref : şereflenme
müşkülât : zorluklar
nam : ad
niyaz : dua etme, yalvarıp yakarma
nümune-i iktida : örnek alınıp uyulacak nümune, örnek
rahmeten li’l-âlemîn : âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz
Ramazan-ı Şerif : Şerefli Ramazan ayı
ref : ortadan kaldırma
resul : elçi, peygamber
Resul-i Ekrem : Allah’ın en şerefli ve değerli elçisi olan Hz. Muhammed (a.s.m.)
sadaka : Allah rızası için ihtiyaç sahibi kişilere yapılan yardım
suret : biçim, şekil
sünnet-i seniyye : Peygamberimizin söz, fiil ve hareketlerine dayanan yüce prensipler
sürur : mutluluk, sevinç
şakirt : öğrenci, talebe
şehadet : şahitlik, tanıklık
şehit : Allah’ın yolunda canını fedan eden Müslüman
tebrik : mübârek kılma
umumen : bütünüyle
Üstad-ı Ekrem : kerem sahibi üstad, hoca
Yükleniyor...