Onuncu Mesele

Emirdağ Çiçeği

Kur’ân’da olan tekrarata gelen itirazlara karşı gayet kuvvetli bir cevaptır.

Aziz, sıddık kardeşlerim,

Gerçi bu Mesele, perişan vaziyetimden müşevveş ve letafetsiz olmuş. Fakat o müşevveş ibare altında çok kıymetli bir nevi i’câzı kat’î bildim. Maatteessüf ifadeye muktedir olamadım. Her ne kadar ibaresi sönük olsa da, Kur’ân’a ait olmak cihetiyle, hem ibadet-i tefekküriye, hem kudsî, yüksek, parlak bir cevherin sedefidir. Yırtık libasına değil, elindeki elmasa bakılsın. Hem bunu gayet hasta ve perişan ve gıdasız, bir iki gün Ramazan’da mecburiyetle, gayet mücmel ve kısa ve bir cümlede pek çok hakikatleri ve müteaddit hüccetleri derc ederek yazdım. Kusura bakılmasın.HAŞİYE

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

HAŞİYE : Denizli Hapsinin meyvesine Onuncu Mesele olarak Emirdağının ve bu Ramazan-ı Şerifin nurlu bir küçük çiçeğidir. Tekrarat-ı Kur’âniyenin bir hikmetini beyanla ehl-i dalâletin ufûnetli ve zehirli evhamlarını izale eder.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Dokuzuncu Mesele / Sonraki Risale: On Birinci Mes'ele
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

aziz : çok değerli, izzetli
cüz’iyet : fertlik, bireysellik
derc etmek : yerleştirmek, içine koymak
ehl-i dalâlet : doğru ve hak yoldan sapanlar, inançsız kimseler
evham : kuruntular, şüpheler
hakikat : doğru, gerçek
hikmet : fayda, gaye; herşeyin belirli gayelere yönelik olarak, mânâlı, faydalı ve tam yerli yerinde olması
hususan : bilhassa, özellikle
hüccet : kesin delil
i’câz : mu’cizelik yönü
ibadet-i tefekküriye : tefekkür ibadeti
ibare : ifade
izale etmek : gidermek, ortadan kaldırmak
kat’î : kesin bir şekilde
kıssa : ibretli hikâye
kudsî : her türlü kusur ve noksandan uzak, mukaddes
Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan : açıklamalarıyla ve anlatımıyla benzerini yapmakta akılları âciz bırakan, mu’cize olan Kur’ân
letâfet : hoşluk, güzellik
libas : elbise
maatteessüf : ne yazık ki
muarız : karşı gelen
mukàbil : karşılık
muktedir olmak : güç yetirmek, yapabilmek
mücmel : kısa, özet
münasip : uygun
müşevveş : dağınık, karışık, düzensiz
müteaddit : bir çok, çeşitli
nevi : tür, çeşit
Ramazan-ı Şerif : şerefli Ramazan ayı
sadef : inci kabuğu
sıddık : çok doğru ve sadık
sıdk : doğruluk
şuâ : ışık, parıltı
tekrarat : tekrarlar
tekrarat-ı Kur’aniye : Kur’ân’daki tekrarlar
ufûnet : pis koku, kokuşmuşluk
ziyade : çok, fazla
Yükleniyor...