Lâhika

Sorgu hâkimliğinin son tahkikat kararnamesinin arkasında denilmiş ki: “Hey’et-i vekile Mu’cizât-ı Kur’âniyeyi, yani, yalnız Yirmi Beşinci Söz risalesini, üç âyetin medeniyete karşı beyanatı şimdiki kanun-u medeniyete uygun gelmediği bahanesiyle resmen dağılmasının yasak edilmesine ve toplanmasına dört ay evvel bir karar vermiş” diye yazılı gördüm.

Buna cevaben: Mu’cizât-ı Kur’âniye şimdi Zülfikar’dadır ve Zülfikar’ın dört yüze yakın sahifesinden yalnız iki sahifesinde otuz sene evvel medeniyetin Kur’ân’a karşı tenkitlerine itiraz edilmez bir tarzda cevap verilen ve üç eski risalelerimde bulunan üç âyetin tefsiridir. Biri tesettür-ü nisvan hakkındaki âyet, ikincisi irsiyet hakkında

1 فَـِلاُمِّهِ السُّدُسُ üçüncüsü yine irsiyet hakkında

2 فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اْلاُنْثَيَيْنِ âyetlerindeki hakikatlerin hikmetini, feylesofları ilzam edecek bir surette, iki sahifeyi yirmi sene evvel ve başka risalelerimde otuz sene evvel yazdığım halde, bugün yazılmış gibi tevehhümüyle dört yüz sahife Zülfikar yasak edilmesinin yerine o iki sahifeyi Zülfikar’dan çıkarıp kitabımızı bize iade etmek kanunen hakkımızdır. Nasıl bir mektupta zararlı bir iki kelime bulunsa, o kelimeler kaldırılır, mütebâkisinin neşrine izin verilir. Bu kàbilden, mahkeme-i âdilinizden bu hakkımızı isteriz.

Bir ay evvel bize verilen kırk sahifelik iddianameyi birisi yanıma gelip bana okumaya imkân bulamadığından, bugün 11 Haziran’da yeni olarak iddianameyi bana okudular. Ben dinledim. Gördüm ki, size yazdığım iki ay evvel itiraznamem, bir aya yakın evvel de itiraznamemin tetimmesi ve lâhikası, hem Ankara’nın altı makamatına, hem makamınıza da verilmiş. İşte bu itirazname, o iddianameyi esasıyla kesiyor ve reddediyor. Yeniden iddianameye karşı itirazname yazmaya hiç lüzum görmüyorum. Yalnız iki üç noktayı makam-ı iddiaya hatırlatmak nev’inden derim ki:

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : “O zaman annesinin hakkı üçte birdir.” Nisâ Sûresi, 4:11.
2 : “Eğer vârisler hem erkek, hem de kız kardeşler ise, erkeğe iki kız hissesi vardır.” Nisâ Sûresi, 4:176.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: On Üçüncü Şuâ / Sonraki Risale: Beşinci Şuâ
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

beyanat : açıklamalar
esas : temel, şart, husus
evvel : önce
feylesof : filozof; felsefeci
hakikat : gerçek, asıl ve esas
hey’et-i vekile : bakanlar kurulu
hikmet : sebep, maksat, gaye
iddianame : savcının bir dava konusunda hazırladığı iddia ve delilleri içine alan yazısı
ilzam : susturma
irsiyet : miras meselesi
itirazname : itiraz kâğıdı, itiraz dilekçesi
kabil : tür, gibi
kanun-u medeniyet : medeniyet kanunları
lâhika : ek, ilâve
mahkeme-i âdil : adeletli mahkeme
makamat : makamlar, konuyla ilgili yerler
makam-ı iddia : iddia makamı, savcılık
Mu’cizât-ı Kur’âniye : Kur’ân’ın mu’cizeleri
mütebâki : geri kalan kısım
neşr : yayma, yayınlama
nev’i : tür, çeşit
risale : mektup; Risale-i Nur’dan her bir bölüm
suret : biçim, şekil
tahkikat : araştırmalar
tefsir : açıklama, yorum
tenkit : eleştiri
tesettür-ü nisvan : kadınların örtünmesi
tetimme : ek, tamamlayıcı not
tevehhüm : zannetme, kuruntuya kapılma
Zülfikar : Üstad Bediüzzaman’ın Kur’ân’a ve Peygamberimizin (a.s.m.) mu’cizelerine dair olan bir eseri
Yükleniyor...