Heyet-i Vekileye gönderilmiş bir istidadır.

Hey’et-i vekileye gayet ehemmiyetli bir ricam var.

Risale-i Nur’dan Siracü’n-Nur namındaki üç yüz sahifeden ziyade mecmuanın âhirinde ve aslı çok zaman evvel yazılan ve on beş sahife kadar olan ve Heyet-i Vekilece o mecmuanın toplanmasına vesile bulunan Beşinci Şuâ herkese, hususan musibetzedelere ve ihtiyarlara ve imanda şüphelere düşenlere pekçok faideleri tahakkuk eden Siracü’n-Nur’dan, o zararlı tevehhüm edilen parçayı çıkarıp yasak ederek, mütebâki üç yüz sahifenin neşrine izin verilmesini ve tesellisinden tam istifade eden bütün musibetzedeler ve ihtiyarlar ve iman hakikatlerine muhtaçlarla beraber Heyet-i Vekileden rica ederiz. Hem dört yüz sahifelik Zülfikar’da, otuz sene evvel Avrupa feylesoflarına karşı yazılan irsiyet ve tesettür hakkındaki iki âyetin tefsiri iki sahife, hem otuz sene evvel tab edilen İşârâtü’l-İ’câz’da 1 اَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوَا âyetine dair yazılan, bankaya dair bir satır ve hem otuz sene evvel ben Dârü’l-Hikmette iken İngiltere’nin Anglikan Kilisesinin Başpapazının Meşîhat-ı İslâmiyeden sorduğu altı sual içinde bir satır kadar yazılan yazıların kaldırılarak şimdiki kanun-u medenîye uygun gelmediği iki sahife bir satır bahanesiyle müsadere edilen ve âlem-i İslâmca çok tahsin ile çok menfaati bilfiil görülen ve üç rükn-ü imanîyi harika bir tarzda ispat eden o Zülfikar mecmuamızı iade etmesini rica edip istiyoruz ve hakkımızdır.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : “Allah alışverişi helâl, fâizi ise haram kıldı.” Bakara Sûresi, 2:275.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: On Üçüncü Şuâ / Sonraki Risale: Beşinci Şuâ
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âhirinde : sonunda
âlem-i İslâm : İslâm âlemi
bâki : geri kalan
bilfiil : fiilen, gerçekte
ehemmiyetli : önemli
evvel : önce
feylesof : filozof; felsefeci
gayet : oldukça, çok
habbeyi kubbe yapmak : küçük bir şeyi abartarak büyütmek
hakikat : doğru gerçek
Heyet-i Vekile : vekiller heyeti, bakanlar kurulu
hususan : bilhassa, özellikle
irsiyet : varis olma, mirasçılık
istida : dilekçe, müracaat dilekçesi
istifade : faydalanma
kanun-u medenîye : medenî kanun
mecmua : kitap
menfaat : çıkar
Meşîhat-ı İslâmiye : İslâmın ilmî meseleleri ile uğraşan devlet dairesi; eski Diyanet İşleri Başkanlığı
musibetzede : belâya, sıkıntıya düşmüş olan kimse
müsâdere : yasak edilen bir şeyin kanuna göre elden alınması
mütebâki : geri kalan kısım
nam : ad, ünvan
neşr : yayma, yayınlama
rükn-ü imanî : imanın şartı, temel esası
sansür : yayınlanacak bir şeyin kontrol edilmesi ve gereken düzeltmelerin yapılması
tab edilen : basılan
tahakkuk eden : gerçekleşen
tahsin : beğenme, güzel bulma
tefsir : açıklama, yorum
tesettür : örtünme
tevehhüm edilen : zannedilen
vesîle : sebep, bahane, vasıta
ziyade : fazla, çok
Zülfikar : Üstad Bediüzzaman’ın Kur’ân’a ve Peygamberimizin (a.s.m.) mu’cizelerine dair olan bir eseri
Yükleniyor...