Hata 6-7: Devletin emniyetini ihlâle teşvik edecek hareketlerde bulunduğundan ve gizli cemiyet kurduğundan.

Cevap: Eskişehir Mahkemesinin yalnız tesettür ve şapka meselesini esas tutması ve cemiyet ve emniyeti ihlâle ehemmiyet vermemesi bu yanlışını gösteriyor.

Hata 8: Kanunun 163’üncü maddesi.

Cevap: Zâhiren o madde-i kanunî ile, fakat hakikaten Eskişehir Mahkemesi kanaat-i vicdaniye ile hüküm vermesi, Tesettür Risalesinin eskiden yazıldığını anlamasıyla, mecburiyetle kanaat-i vicdaniyeye müracaat etmesi, bu yanlışını gösteriyor.

Hata 9: Dinen mukaddes tanınan şeyleri âlet etmesi.

Cevap: Bu otuz seneki hayatım ve bütün benimle görüşenler ve mahiyetimi bilenler, bu hükmü tekzip ediyorlar.

Hata 10: Devletin emniyetini bozacak hareketlere halkı teşvik ve tergîb ederek.

Cevap: Yirmi senede hiç bir Nur şakirdi böyle bir vukuata sebep olmadığı ve on vilâyetin zabıtaları kaydetmemeleri, bunun hatâ olduğunu gösteriyor.

Hata 11: Gizli cemiyet kurmak.

Cevap: Üç mahkemenin o noktada beraat vermesi ve yirmi senedir siyaseti terk etmekliğim, bu hatânın ne kadar açık bir iftira olduğunu gösteriyor.

Hata 12: Gizli neşriyatta bulunmak.

Cevap: Âlem-i İslâmın mühim merkezlerinde ve burada merkez-i hükûmette ve dârülfünunda yazdıkları Nur mecmuaları ellerde gezmesiyle bu yanlışını gösteriyor.

Hata 13: Gençlik Rehberi, Nurcular cemiyeti arasında gizli satılmasına.

Cevap: Cerh edilmeyen müdafaatta, yedi makamata gönderilen itiraznamede kat’î hüccetlerle ki, Nur talebeleri hiçbir vech ile siyasî cemiyet olmazlar. Hem Eskişehir Emniyet Müdürlüğü müsaadesiyle resmen tab edilen Gençlik Rehberi, değil yalnız Nurcular arasında, herkese alenen satıldığı bu hatâsını ispat eder.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: On Üçüncü Şuâ / Sonraki Risale: Beşinci Şuâ
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âlem-i İslâm : İslâm âlemi
beraat verme : temize çıkarma, suçsuz olduğunu bildirme
cemiyet : dernek, topluluk
cerh : yaralama, çürütme
dârülfünun : üniversite
ehemmiyet : değer, önem
emniyet : güven
emniyeti ihlâl : güvenliği bozmak
esas : temel, şart
hüccet : güçlü delil, kanıt
hüküm : yargı, karar
iftira : yalan yere birisini suçlama, suç atma
itirazname : itiraz kâğıdı, itiraz dilekçesi
kanaat-i vicdaniye : vicdanî kanaat, vicdana ait fikir
kat’î : kesin
madde-i kanunî : kanun maddesi
mahiyet : iç yüz, asıl, esas
makamat : makamlar
mecburiyet : zorunluluk
merkez-i hükûmet : hükûmet merkezi; başkent
mukaddes : kutsal
müdafaat : savunmalar
mühim : önemli
müracaat : başvurma
müsaade : izin
neşriyat : yayın, yayınlama
nur mecmuaları : Risale-i Nur kitapları
siyasî : siyasetle ilgili
şakird : talebe, öğrenci
tab edilen : basılan
tekzip etmek : yalanlamak
tergib etme : rağbet uyandırma, isteklendirme
Tesettür Risalesi : örtünmeyle ilgili risale; Yirmi Dördüncü Lem’a
tesettür : örtünme, gizlenme
teşvik etme : şevklendirme, isteklendirme
vecih : şekil, tarz
vilâyet : il
vukuat : toplumu rahatsız edecek tarzda olan, emniyeti ilgilendiren olaylar
zâhiren : görünürde
Yükleniyor...