5. Nurun mahrem parçalarında tesadüf ihtimali, kanaatimizce bulunmayan bazı tevafukat-ı gaybiye ve tetabukat-ı riyaziye ve ebcediye ve çok işârât-ı Kur’âniye bil’ittifak hem mânâ, hem riyazî ve cifrî hesabıyla Risale-i Nur’un makbuliyetine imza basmaları ve İmam-ı Ali (r.a.) Celcelûtiye’sinde sarahate yakın Risale-i Nur’dan haber vermesini ve Gavs-ı Âzam’ın (k.s.) yine imza basmasını bizler kat’î bir kanaatle hakkımızda bir inayet-i Rabbâniye ve bir ikram-ı Sübhânî ve Nurların makbuliyetine bir işaret-i gaybiye ve Kur’ân’ın bir mu’cize-i mâneviyesi olan Risale-i Nur’daki hakaik-ı imaniyenin bir nevi kerâmâtı biliyoruz. Biz, hususan ben, gayet derece kuvve-i mâneviyeye ve kudsî tesellîye çok muhtaç olduğumuz bir zamanda, ihtiyarımızın haricinde bu işârât-ı gaybiyeyi gördük ve tasdik ettik. Fakat bir zaman gizledik. Sonra, şahsımın aleyhinde pek şiddetli propaganda ve eşedd-i zulüm ve eşedd-i istibdat başlamasıyla Nurlara muhtaç ve müştaklar çekinmeye başlamamak için, has kardeşlerime gösterdim; onlara çok faide verdiği için bir derece izhar ettik.

Yirmi iki sene eşedd-i zulme hedef olduğumun ve hukuk-u medeniyeden iskat edildiğimin tek bir nümunesi şudur ki: On bir ay tecrid-i mutlakta hizmetçilerim ve has kardeşlerim bana temas etmemek için şiddetle yasak edilip aleyhimizde müddeiumumî altmış sahife ve mahkeme elli bir sahife iddianame ve kararname yazdıkları halde, çok rica ettiğimizle beraber yalnız iki günde üç dört saatten başka izin vermediler. Ben yeni hurufu bilmediğimden çok yalvardım ki, “Benim dilimi bilecek ve bana kararnameyi ve iddianameyi okuyacak ve benim itiraznamemi yazacak bir talebemin yanıma gelmesine izin veriniz.” İzin vermediler.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: On Üçüncü Şuâ / Sonraki Risale: Beşinci Şuâ
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

bil’ittifak : ittifakla, birleşerek
cifrî : cifir ilmiyle ilgili
eşedd-i istibdat : baskının en şiddetlisi
eşedd-i zulüm : zulmün en şiddetlisi
hakaik-i imâniye : iman hakikatleri, esasları
haricinde : dışında
hukuk-u medeniye : medenî haklar
huruf : harfler
hususan : bilhassa, özellikle
iddianame : savcının bir dava konusunda hazırladığı iddia ve delilleri içine alan yazısı
ihtiyar : dileme, irade
ikram-ı Sübhânî : her türlü kusur ve eksiklikten uzak olan Allah’ın bağış ve ihsanı
inayet-i Rabbâniye : her şeyin Rabbi olan Allah’ın inayeti, yardımı, şefkatle ilgilenmesi
iskat : düşürme
işârât-ı Kur’âniye : Kur’ân’ın işaretleri
işaret-i gaybiye : geleceğe veya bilinmeyen bir olaya işaret
itirazname : itiraz kâğıdı, itiraz dilekçesi
izhar etmek : açığa çıkarmak, göstermek
kanaat : görüş, fikir
kararnâme : kabul edilip ilân edilen kararlar
kerâmât : kerâmetler; Allah’ın bir ikramı olarak, Onun sevgili kullarında görünen olağanüstü hâl ve hareketler
kudsî : kutsal, mukaddes
kuvve-i mâneviye : mânevî kuvvet, moral gücü
mahrem : gizli olan, herkese söylenmeyen
makbuliyet : kabul edilmiş olma
mevhum : gerçekte olmadığı halde varsayılan
mu’cize-i mâneviye : mânevî mu’cize; mânâ bakımından bir mu’cize
müddeiumumî : savcı
müştak : arzulu, istekli, düşkün
nevi : çeşit, tür
nümune : örnek, misal
riyazî : matematikle ilgili
sarahat : açıklık
tasdik : doğrulama, onaylama
tecrid-i mutlak : tam bir yalnızlık, yalnız başına bırakma
tesadüf : rastlantı
teşrik : ortak etme
tetabukat-ı riyaziye : sayısal denklik, uygunluk
tevafukat-ı gaybiye : gayb âleminden bildirilenlerin gerçeğe uygun olması
zabıta : güvenlik güçleri
Yükleniyor...