Mahkemeye tarihsiz ibraz ettiği bir müdafaasında, neticeten; kendisinin ve şakirtlerinin siyasetle iştigal etmediklerini, tecavüz olarak gösterilen yazıların mahrem olduklarını, vicdan ve tefekkür hürriyeti mevcut olduğunu, bunların bazı kanunları tenkit mahiyetinde de görünse suç teşkil etmeyeceğini, ele alınan birçok risalelerin eskiden yazılmış olduğunu, bilirkişi tetkikatından geçerek zararsız bulunduklarının tesbit olunduğunu, evvelce de Eskişehir Mahkemesinde bunlardan dolayı mahkûmiyet kararı verildiği gibi, Denizli Mahkemesinde de beraat ettiklerini, artık bir daha aynı suçtan dolayı muhakeme edilmelerinin doğru olmadığını, kendisinin ve gerekse Nur şakirtlerinin şimdiye kadar âsâyişi bozacak hareketlerde bulunmadıklarını, Beşinci Şuâda isim tasrih etmemesine ve maksadının sadece ihbardan ibaret olmasına göre bunların da bir suç teşkil etmeyeceğini ileri sürerek savunmuştur.

Bu nümuneleri daha kıyas edilsin.
Said Nursî
• • •
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: On Üçüncü Şuâ / Sonraki Risale: Beşinci Şuâ
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âsâyiş : emniyet, kanuna uygunluk
beraat : temize çıkma, suçsuz olduğunun anlaşılması
evvelce : daha önce
ibaret : meydana gelen, oluşan
ihbar : haber verme
kıyas : karşılaştırma
mahiyet : öz nitelik, esas
mahkûmiyet : hükümlülük, tutukluluk
mahrem : gizli olan, kişiye özel
mevcut : var
muhakeme : yargılama
nümune : örnek, misal
risale : kitap; Risale-i Nur Külliyatı’ndan her bir bölüm
şakirt : öğrenci, talebe
tasrih etme : açıkça ifade etme
tefekkür : düşünme
tenkit : eleştiri
teşkil : oluşturma
tetkikat : araştırmalar, incelemeler
Yükleniyor...