بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ 1
Aziz, sıddık kardeşlerim; Leyle-i Mirac, ikinci bir Leyle-i Kadir hükmündedir. Bu gece mümkün oldukça çalışmakla kazanç birden bine çıkar. Şirket-i mâneviye sırrıyla, inşaallah herbiriniz kırk bin dille tesbih eden bazı melekler gibi, kırk bin lisanla bu kıymettar gecede ve sevabı çok bu çilehanede ibadet ve dualar edeceksiniz. Ve hakkımızda gelen fırtınada binden bir zarar olmamasına mukàbil, bu gecedeki ibadetle şükredersiniz. Hem sizin tam ihtiyatınızı tebrikle beraber, hakkımızda inâyet-i Rabbâniye pek zâhir bir surette tecelli ettiğini tebşir ederiz.
Said Nursî
• • •
Aziz, sıddık kardeşlerim;

Evvelâ: Sizin Leyle-i Mi’racınızı bütün ruh u canımla tebrik ederim.

Saniyen: Yirmi seneden beri bir dâvâmız ki, âsâyişe mümkün olduğu kadar Nur şakirtleri dokunmuyorlar. Ve bize hücum edenlere, en başta emniyeti ve âsâyişi bozmak dâvâlarına bir emâre ve dâvâmızı cerh etmeye bahane olması kuvvetle muhtemel bulunan bu hapis hâdisesi, inâyet-i İlâhiye ile, harika bir tarzda, sizin sadakat ve ihlâsınızın bir kerameti olarak yüzde bire indi, kubbe habbe edildi. Yoksa, hakkımızda habbeyi kubbe yapanlar bundan istifade edip aleyhimizdeki iftiralarını çoklara inandıracaklardı.

Salisen: Beni merak etmeyiniz. Sizinle bir binada bulunmam, her zahmetimi ve sıkıntımı hiçe indirir. Zaten burada toplanmamızın çok cihetlerle ehemmiyeti var. Ve hizmet-i imaniyeye faideleri çoktur. Hattâ bu defa, tetimme-i itirazdaki ehemmiyetli bazı hakikatler o altı makamata gidip, tam dikkatlerini celb edip hükmünü bir derece onlarda icra etmesi, bütün sıkıntılarımızı hiçe indirdi.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Her türlü kusur ve noksandan uzak olan Allah’ın adıyla.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: On Üçüncü Şuâ / Sonraki Risale: Beşinci Şuâ
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âsâyiş : emniyet, düzen, nizam
aziz : izzetli, şerefli, çok değerli
celb etme : çekme
cerh etme : çürütme
cihet : şekil, yön
çilehâne : çile yeri, nefsi terbiye etme hücresi
emare : belirti, işaret
emniyet : güven, huzur
evvelâ : ilk olarak
habbeyi kubbe yapma : küçük birşeyi büyütme, abartma
hâdise : olay
hamisen : beşinci olarak
hizmet-i imâniye : iman hizmeti
hücum eden : saldıran
icra etme : yerine getirme
iftira : yalan yere birisini suçlama, suç atma
ihlâs : samimiyet; ibadet ve davranışlarda sadece Allah rızasını gözetme
ihtiyat : önlem alma, tedbirli hareket etme
inâyet-i İlâhiye : Allah’ın inayeti, yardımı
inâyet-i Rabbâniye : Allah’ın inâyeti, yardımı
istifade etme : faydalanma, yararlanma
izale etme : giderme
keramet : Allah’ın bir ikramı olarak, Onun sevgili kullarında görülen olağanüstü hâl ve hareket
kıymettar : kıymetli, değerli
kubbenin habbe edilmesi : büyük bir olayın küçültülmesi
Leyle-i Mirac : Mi’rac Gecesi; Peygamber Efendimizin Mi’raca çıktığı gece; Recep Ayının yirmi yedinci gecesi
lisan : dil
makamat : makamlar, ilgili resmî daireler
muhtemel : ihtimal dahilinde
mukàbil : karşılık
musibet : belâ, dert, felâket
nevi : çeşit, tür
rabian : dördüncü olarak
ruh u can : ruh ve can; içtenlik
sadâkat : bağlılık, doğruluk
salisen : üçüncü olarak
saniyen : ikinci olarak
sıddık : çok doğru ve bağlı
suret : şekil, biçim
şakirt : öğrenci, talebe
şükretmek : Allah'ın (c.c.) nimetlerine karşı memnunluk göstermek; Allah'a teşekkür etmek
tebrik : mübârek kılma, kutlama
tebşîr : müjdeleme
tecellî etme : belirme, görünme, yansıma
tesbih : Allah’ı yüce şanına lâyık ifadelerle anma
tetimme-i itiraz : itiraz yazısının tamamlanması için yapılan ilâve
zâhir : açık
Yükleniyor...