بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ 1
Çok aziz, çok sevgili, çok kıymettar, çok mübarek Üstadımız Efendimiz Hazretleri; Arz-ı tâzimat ve takdim-i ihtiramât ile istifsar-ı hatır edip, sıhhat ve âfiyetinize dualar ederek damenlerinizden, el ve ayaklarınızdan öpüyoruz.

Müşfik Üstadımız Efendimiz; Siz sevgili Üstadımızdan bize gönderilen ve müdafaatın sonuna ilâve edilen üç kıymettar mektubunuzla Hüve Nüktesini nasıl bulduğumuzu siz sevgili Üstadımıza arz etmemizi, bir mübarek kardeşimizle siz sevgili Üstadımız emretmişler.

Sevgili Üstadımız Efendimiz; Birinci mektubunuz, yirmi seneden beri tarassutlar ve nezaretlerle beraber altı vilâyet ve üç mahkemenin bulamayıp beraat verdikleri cemiyetçilikten sizde hiçbir eser görülmediği halde, hiçbir cemiyette ve hiçbir komitede görülmeyen Nurculardaki harika alâka, ehemmiyetli bir taraftan bir sual ile siz sevgili Üstadımızdan sorulmuş olup, şehadet mertebesini kazanmak için ruhlarını feda eden milyonlar İslâm fedailerinin ahfadları ve evlâtları, o fedailiği ecdatlarından irsiyet aldıkları içindir ki, siz sevgili Üstadımıza mahkemeleri hayret ettirip susturan, “Milyonlar kahraman başlar feda oldukları bir hakikate başımız dahi feda olsun” diye acip cümleyi söyletmeye vesile olan talebelerinizde gördüğünüz hakikî, hâlis, sırf rıza-yı İlâhî ve müspet ve uhrevî fedakârlığın karşısında, menfî cemaat ve komitelerin mağlûp oldukları, hem Nurcuları dağıtmak isteyenlerin inşaallah muvaffak olamayacakları ve hem Nurun ve imanın fedailerini çoğaltmaya sebebiyet verecekleri izah edilmekle cevap verilmiştir.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Her türlü kusur ve noksandan uzak olan Allah’ın adıyla.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: On Üçüncü Şuâ / Sonraki Risale: Beşinci Şuâ
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

acip : acayip, tuhaf
ahfad : torunlar
alâka : bağlantı, ilgi
arz etmek : söylemek, ifade etmek
arz-ı tâzimat : saygılar sunma
aziz : izzetli, şerefli, çok değerli
beraat verme : temize çıkartma, suçsuzluğa karar vermek
cemaat : topluluk
cemiyet : topluluk, dernek
cemiyetçilik : cemiyet taraftarlığı, dernek üyeliği
damen : etek
ecdat : cedler, dedeler, atalar
ehl-i iman : Allah’a ve Allah’tan gelen herşeye inanan kimseler, mü’minler
fedâi : fedakâr; kendini bir hizmete adayan
hakikat : doğru gerçek
hâlis : samimi, içten
hazret : saygıdeğer
Hüve Nüktesi : On Üçüncü Sözden bir bölüm
inşaallah : Allah’ın izniyle
irsiyet : miras alma, mirasçılık
istifsâr-ı hatır : hâl hatır sorma
izah edilme : açıklanma
kıymettar : kıymetli, değerli
komite : belli bir amaç için bir araya gelen ve faaliyet gösteren topluluk
mağlup olma : yenilme
menfi : olumsuz, karşıt
muvaffak : başarılı
mübarek : hayırlı, uğurlu
müdafaat : savunmalar
müspet : olumlu, uygun, yapılması memnuniyet veren
müşfik : şefkatli, merhametli
nezaret : gözetim
rıza-yı İlâhî : Allah rızası
sebebiyet verme : sebep olma
sıhhat : sağlamlık, sağlık
şehadet : şehitlik
takdim-i ihtiramât : hürmetlerini sunma
tarassut : gözetleme
tedris : öğretme, ders verme
uhrevî : âhirete yönelik
vilâyet : il
Yükleniyor...