بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ 1

Eskişehir Mahkemesinde gizli kalmış, resmen zapta geçmemiş ve müdafaatımda dahi yazılmamış bir eski hatırayı ve lâtif bir vakıa-i müdafaayı aynen beyan ediyorum.

Orada benden sordular ki: “Cumhuriyet hakkında fikrin nedir?”

Ben de dedim: “Eskişehir mahkeme reisinden başka daha sizler dünyaya gelmeden ben dindar bir cumhuriyetçi olduğumu elinizdeki tarihçe-i hayatım ispat eder. Hülâsası şudur ki: O zaman şimdiki gibi, hâli bir türbe kubbesinde inzivada idim. Bana çorba geliyordu. Ben de tanelerini karıncalara verirdim, ekmeğimi onun suyuyla yerdim. İşitenler benden soruyordular. Ben de derdim: Bu karınca ve arı milletleri cumhuriyetçidirler. O cumhuriyetperverliklerine hürmeten, tanelerini karıncalara verirdim.”

Sonra dediler: “Sen Selef-i Salihîne muhalefet ediyorsun.”

Cevaben diyordum: “Hulefâ-i Râşidîn, herbiri hem halife, hem reis-i cumhur idi. Sıddîk-ı Ekber (r.a.), Aşere-i Mübeşşere ve Sahabe-i Kirama elbette reis-i cumhur hükmünde idi. Fakat mânâsız isim ve resim değil, belki hakikat-i adaleti ve hürriyet-i şer’iyeyi taşıyan mânâ-yı dindar cumhuriyetin reisleri idiler.”

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Her türlü kusur ve noksandan uzak olan Allah’ın adıyla.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: On Birinci Şuâ / Sonraki Risale: On Üçüncü Şuâ
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âhiret : öldükten sonra sonsuza kadar yaşanacak olan âlem
Aşere-i Mübeşşere : Cennetle müjdelenen on Sahabi
âzâ : üye
beyan : açıklama, izah
bîtaraf : tarafsız
düstur : kural, prensip
el’iyâzü billâh : Allah korusun
hakikat-i adalet : gerçek adalet
halife : Peygamberimizin vekili olarak din ve dünya işlerinde genel reis
hayat-ı siyasiye ve içtimaiye : siyasî ve toplumsal hayat
Hulefâ-i Râşidîn : dört büyük halife; Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali
hükümet-i cumhuriye : cumhuriyet hükümeti
hülâsa : öz, özet
hürriyet-i şer’iye : şeriatın tanıdığı özgürlük
hürriyet-i vicdan : vicdan hürriyeti
inziva : yalnız başına bir yere çekilip dünya işleriyle uğraşmama
ittiham : suçlama
kesb etme : kazanma
kubbe : yarım küre biçiminde yapılan bina damı
latîf : güzel, hoş
mânâ-yı dindar cumhuriyeti : dindar Cumhuriyetin özü, gerçek anlamı
muhalefet : karşıt olma, aykırılık
müdafaat : savunmalar
müddeiumumî : savcı
reis : başkan
reis-i cumhur : cumhurbaşkanı
Sahabe-i Kirâm : cömertlik ve şeref sahibi Sahabeler; Peygamberimizi (a.s.m.) dünya gözüyle görüp onun yolundan gidenler
sefahet : gayrı meşru zevk ve eğlence
Selef-i Salihîn : İslâmın ilk beş asrında yaşayan Ehl-i Sünnet âlimleri
Sıddık-ı Ekber : Hz. Peygambere bağlılıkta en ileride olan, Hz. Ebûbekir
takvâ : Allah’ın emirlerini tutup, günahlardan sakınma
tarihçe-i hayat : hayat hikâyesi, biyografi
telâkki : anlama, kabul etme
türbe : büyük bir zât için yapılan mezar
vakıa-i müdafaa : olayı savunma
zapta geçme : resmî kayıtlara geçme
Yükleniyor...