بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ 1

Reis Beyefendi; Ankara makamatına ve Reis-i cumhura istida suretinde gönderdiğim müdafaanamemi ve Başvekâletin de bunu ehemmiyetle kabul ettiklerini gösteren cevabî mektubunu rabten sunuyorum, takdim ederim. Makam-ı iddianın aleyhimizde beyan ettiği asılsız, ittihamkârâne evhamın kat’î cevapları bu müdafaatımda vardır. Sair yerlerin garazkârâne ve sathî zabıtnamelerine bina edilen buranın ehl-i vukuf raporunda hilâf-ı vâki ve mantıksız çok sözler vardır ki, onlara karşı da bu itiraznamem takdim edilmişti.

Ezcümle: Size evvelce arz ettiğim gibi, Eskişehir Mahkemesine, yüz altmış üç (163)’üncü madde ile beni mahkûm etmek istedikleri zaman demiştim: “Hükûmet-i Cumhuriyenin iki yüz mebusu içinde aynı rakam yüz altmış üç (163) mebusun imzalarıyla Van’daki dârülfünunuma (medreseme) yüz elli (150) bin banknot tahsisat kabul etmeleri ve onunla hükûmet-i cumhuriyenin bana karşı teveccühü, bu yüz altmış üç (163)’üncü maddeyi hakkımda hükümden iskat ediyor” dediğim halde, o ehl-i vukuf, “yüz altmış üç (163) mebus Said aleyhinde takibat yapmışlar” diye tahrif etmiş! İşte makam-ı iddia da, bu ehl-i vukufun böyle bütün bütün asılsız ittihamlarına binaen bizi mes’ul tutuyor. Halbuki, meclisinizin kararıyla, en yüksek heyet-i ilmiye ve fenniyenin tetkikine ve tahkikine havale edilen Risale-i Nur’un bütün eczaları tetkikten sonra, bil’ittifak, hakkımızda verdiği kararda, “Said’in ve Risale-i Nur şakirtlerinin yazılarında dini, mukaddesatı âlet edip devletin emniyetini ihlâle teşvik veya bir cemiyet kurmak ve hükûmete karşı bir su-i maksadı bulunmak kasdında olduğunu gösterir bir sarahat ve emare olmadığını ve Said’in şakirtleri, muhaberelerinde hükûmete karşı kötü bir kasıt beslemek, bir cemiyet kurmak veya tarîkat gütmek fikriyle hareket etmedikleri anlaşılmaktadır” diye müttefikan karar vermişler.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Her türlü kusur ve noksandan uzak olan Allah’ın adıyla.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: On Birinci Şuâ / Sonraki Risale: On Üçüncü Şuâ
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

banknot : karşılığı altın olarak bankada bulunan kâğıt para
Başvekâlet : başbakanlık
beyan : açıklama, izah
bil’ittifak : ittifakla, birleşerek
binaen : -dayanarak
cemiyet : topluluk, dernek, örgüt
dârülfünun : üniversite
ecza : kısımlar, parçalar
ehemmiyet : değer, önem
ehl-i vukuf : bilirkişi
emare : belirti, işaret
emniyet : güvenlik
evham : kuruntular, şüpheler
evvelce : daha önce
ezcümle : özetle, böylece
garazkârâne : kötü niyetle, art niyetle
heyet-i ilmiye ve fenniye : ilmî ve teknik kurul
hilâf-ı vaki : gerçeğe aykırı
Hükûmet-i Cumhuriye : Cumhuriyet hükümeti
ihlâl : bozma, karıştırma
iskât etmek : düşürme
istida : yardım etme, dilekçe, müracaat dilekçesi
itirazname : itiraz dilekçesi
ittiham : suçlama
ittihamkârâne : suçlarcasına
kat’î : kesin olarak
makamat : makamlar, yetkili yerler
makam-ı iddia : iddia makamı
mebus : milletvekili
medrese : Osmanlıda bir eğitim kurumu
muhabere : haberleşme
mukaddesât : kutsal olan şeyler, değerler
müdafaaname : savunma yazısı
müdafaat : savunmalar
rabten : bağlayarak, ilâveten
reis : başkan
Reis-i cumhur : cumhurbaşkanı
sair : diğer, başka
sarahat : açıklık
sathî : sığ, yüzeysel
su-i maksad : kötü niyet, kötü maksat
suret : biçim, şekil
şakirt : talebe, öğrenci
tahkik : doğruluğunu araştırma
tahrif : değiştirme, bozma
tahsisât : bir kimse veya birşey için ayrılmış şeyler, para, mal veya herhangi birşey
takdim : sunma
takibât : yapılan takipler, koğuşturma, soruşturma
teşvik : şevklendirme, cesaretlendirme
tetkik : inceleme, araştırma
teveccüh : ilgi, yönelme
zabıtnâme : olay yerinde ilgili kimselerin olayın oluş şeklini kaydettikleri kâğıt
Yükleniyor...