Öyle de, kâinatı, eczaları adedince risaleler içinde bulunan bir kitab-ı kebir hükmüne getiren ve Levh-i Mahfuzun defterleri olan İmam-ı Mübîn ve Kitab-ı Mübînde, bütün mevcudatın bütün sergüzeştlerini kaydedip yazan ve umum çekirdeklerde umum ağaçlarının fihristlerini ve programlarını ve zîşuurun başlarında bütün kuvve-i hâfızalarda, sahiplerinin tarihçe-i hayatlarını yanlışsız, muntazaman yazdıran ilminin herşeye ihatasına ve herbir mevcuda çok hikmetleri takan, hattâ herbir ağaçta meyveleri sayısınca neticeleri verdiren ve herbir zîhayatta âzâları, belki eczaları ve hüceyratları adedince maslahatları takip eden, hattâ insanın lisanını çok vazifelerde tavzif etmekle beraber, taamların tatları adedince zevkî olan mizancıklarla teçhiz ettiren hikmet-i kudsiyenin herbir şeye şümulüne; hem bu dünyada nümuneleri görülen celâlî ve cemâlî isimlerinin tecellileri daha parlak bir surette ebedü’l-âbâdda devam edeceğine ve bu fâni âlemde nümuneleri müşahede edilen ihsanatının daha şâşaalı bir surette dâr-ı saadette istimrarına ve bekàsına ve bu dünyada onları gören müştakların ebedde dahi refakatlerine ve beraber bulunmalarına bi’l-icmâ, bi’l-ittifak şehadet ve delâlet ve işaret ederler.

Hem yüzer mu’cizât-ı bâhiresine ve âyât-ı kàtıasına istinaden, başta Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ve Kur’ân-ı Hakîmin olarak, bütün ervâh-ı neyyire ashâbı olan enbiyalar ve kulûb-u nuraniye aktâbı olan evliyalar ve ukul-ü münevvere erbabı olan asfiyalar, bütün suhuf ve kütüb-ü mukaddesede, Senin çok tekrar ile ettiğin vaadlerine ve tehditlerine istinaden ve Senin kudret ve rahmet ve inayet ve hikmet ve celâl ve cemâlin gibi kudsî sıfatlarına ve şe’nlerine ve izzet-i celâline ve saltanat-ı rububiyetine itimaden ve keşfiyat ve müşahedat ve ilmelyakîn itikadlarıyla saadet-i ebediyeyi cin ve inse müjdeliyorlar ve ehl-i dalâlet için Cehennem bulunduğunu haber verip ilân ediyorlar ve iman edip şehadet ediyorlar.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

Aleyhissalatü Vesselâm : Allah’ın salât ve selâmı onun üzerine olsun
asfiya : hem âlim hem velî olan büyük zâtlar
âyât-ı kàtıa : kesin âyetler, deliller
âzâ : uzuvlar, organlar
bekà : devamlılık, kalıcılık
bi’l-icmâ : ittifakla, fikir birliğiyle
bi’l-ittifak : ittifakla
celâl : büyüklük, haşmet
cemâl : güzellik
cin ve ins : cinler ve insanlar
dâr-ı saadet : mutluluk yurdu, âhiret
delâlet : delil olma, işaret etme
ebed : sonsuzluk
ebedü’l-âbad : sonsuzların sonsuzu, âhiret
ecza : cüzler, parçalar
ehl-i dalâlet : doğru ve hak yoldan sapanlar, inançsız kimseler
enbiya : nebiler, peygamberler
ervâh-ı neyyire ashabı : nur saçan ruh sahipleri—peygamberler gibi
evliya : veliler, Allah dostları
fâni : geçici, yok olucu
fihrist : indeks, içindekiler
hikmet : fayda, gaye; ilim, yüsek bilgi
hikmet-i kudsiye : mukaddes, kusursuz ve eksiksiz hikmet
hüceyrât : hücreler
ihata : içine alma, kapsama
ihsanat : ihsanlar, iyilikler, bağışlar
ilmelyakîn : kesin bilgiye dayanarak, kuşkuya yer bırakmayacak biçimde öğrenme
İmâm-ı Mübîn : İlâhî ilim ve emirlerin, eşyanın geçmiş ve geleceğe ait kaidelerinin yazıldığı kader defteri
inayet : Allah’ın herşeyi düzen altına alarak saadet ve huzur veren sıfatı
istimrar : devamlılık
istinaden : dayanarak
itikad : inanç
izzet-i celâl : büyüklük ve azametin izzeti
keşfiyat : keşifler, mânevî âlemlerde bazı olayları ve hakikatleri görme
Kitâb-ı Mübîn : herşeyin açıkça yazılı olduğu, kudret defteri.
kudret : güç ve iktidar
kulûb-u nuraniye aktabı : nuranî kalp sahiplerinin kutupları, en önde gelenleri—velilerin ileri gelenleri gibi
Kur’ân-ı Hakîm : her âyet ve sûresinde sayısız hikmet ve faydalar bulunan Kur’ân
kuvve-i hafıza : hafıza duygusu, bellek
kütüb-ü mukaddese : kutsal olan kitaplar—Tevrat, Zebur, İncil, Kur’ân-ı Kerim
Levh-i Mahfuz : herşeyin bütün ayrıntılarıyla yazıldığı kader levhası, Allah’ın ilminin bir ünvanı
lisan : dil
maslahat : fayda, gaye
mevcud : varlık
mevcudat : varlıklar
mu’cizat-ı bâhire : ap açık mu’cizeler
muntazaman : düzenli olarak
müşahedat : gözlemler
müştak : arzulu, çok istekli
nümune : örnek, misal
rahmet : İlâhî şefkat, merhamet
refakat : arkadaşlık
Resul-i Ekrem : Allah’ın en şerefli ve değerli elçisi olan Hz. Muhammed (a.s.m.)
saadet-i ebediye : sonsuz mutluluk
saltanat-ı rububiyet : Allah’ın bütün varlık âlemini kuşatan egemenliği
sergüzeşt : serüven, biyografi
suhuf : bâzı peygamberlere gelen sahife halindeki kitaplar
suret : biçim, şekil
şâşaa : gösteriş, göz alıcılık
şehadet : şahitlik, tanıklık
şe’n : Cenâb-ı Hakkın yüce sıfatlarının mahiyetinde bulunan ve onları tecellîye sevk eden Zâtına ait mukaddes özellik
şümûl : kapsamlılık, kuşatıcılık
taam : yemek
tarihçe-i hayat : hayat hikayesi
tavzif etmek : vazifelendirmek
tecelli : görünme, yansıma
teçhiz : donatmak
ukul-ü münevvere erbabı : nurlu akıllar, aydınlanmış akıl sahipleri
umum : bütün
zîhayat : canlı, hayat sahibi
zîşuur : şuur sahibi, bilinçli
Yükleniyor...