İhtar

Geçen İkinci Makamın Birinci Babındaki on dokuz adet mertebelerin şehadet eden hakikatlerinin herbirisi, tahakkuklarıyla ve vücutlarıyla vücub-u vücuda delâlet ettikleri gibi, ihataları ile dahi vahdete ve ehadiyete delâlet ederler. Fakat başta, sarîhan vücudu ispat ettikleri cihetle, vücub-u vücudun delilleri sayılmış. İkinci Makamın İkinci Babı ise, başta ve sarahatle vahdeti -ve içinde vücudu- ispat ettiği haysiyetiyle, tevhid burhanları denilir.

Yoksa her ikisi, her ikisini ispat eder. Farklarına işaret için, Birinci Babda 1 بِشَهَادَةِ عَظَمَةِ اِحَاطَةِ حَقِيقَةِ İkinci Babda, vahdet görünür gibi zuhuruna işareten 2 بِمُشَاهَدَةِ عَظَمَةِ اِحَاطَةِ حَقِيقَةِ fıkraları tekrar ediliyor. Gelecek İkinci Babın mertebelerini Birinci Bab gibi izah etmeye niyet etmiştim. Fakat bazı hallerin mümânaatiyle ihtisara ve icmale mecburum. Hakkıyla beyan etmeyi Risale-i Nur’a havale ediyoruz.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : ... hakikatinin azamet-i ihatasının şehadetiyle.
2 : ... hakikatinin azamet-i ihatasının müşahedesiyle.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Altıncı Şuâ / Sonraki Risale: Dokuzuncu Şuâ
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

bab : bölüm, kısım
beyan etmek : açıklamak
burhan : mantıkî delil, kanıt
cihet : şekil, yön
delâlet etmek : delil olmak, işaret etmek
ehadiyet : Allah’ın birliğinin herbir varlıkta ayrı ayrı tecellî etmesi
fıkra : bölüm, kısım
hakikat : doğru gerçek
haysiyetiyle : özelliğiyle
icmal : kısaca, özet olarak
ihata : içine alma, kapsama
ihtar : hatırlatma
ihtisar : kısaltma, özetleme
izah : açıklama
mertebe : derece, makam
mümânaat : engelleme
sarahat : açıklık
sarîhan : açıklıkla
şehadet etmek : şahitlik etmek, tanıklık etmek
tahakkuk : gerçekleşme
tevhid : birleme; herşeyin bir olan Allah’a ait olduğunu bilme ve inanma
vahdet : birlik
vücub-u vücud : Allah’ın varlığının zorunlu oluşu, var olmak için bir sebebe muhtaç olmaması
vücud : varlık, var oluş
zuhur : belirme, görünme
Yükleniyor...