Birkaç vecizeler

• Hevesat-ı nefsaniyeyle erkeklerin karılaşması, karıların hayasızlıkla erkekleşmesine sebeptir.

• Merak, ilmin hocasıdır.

• İhtiyaç, medeniyetin üstadıdır.

• Sıkıntı, sefahetin muallimidir.

• Acz, muhalefetin menşeidir.

• Zaaf, gururun madenidir.

• Sığar-ı nefs, tekebbürün menbaıdır.

• Tenasüp, tesanüdün esasıdır.

• Temasül, tezadın sebebidir.

• Müsavatsız adalet, adalet değildir.

• Gayr-ı meşru muhabbetin âkıbeti, mükâfatı, mahbubun gaddârâne adavetidir. HAŞİYE
• • •

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

HAŞİYE : Avrupa’ya muhabbetimiz gibi.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

acz : âcizlik, güçsüzlük
adavet : düşmanlık
âkıbet : netice, son
gaddârâne : acımasızca, zâlimce
gayr-ı meşrû : helâl olmayan, dine aykırı olan
haşiye : dipnot
hevesat-ı nefsaniye : nefse ait istekler, nefsin gelip geçici olan arzu ve istekleri
mahbub : sevgili, sevilen
menba : kaynak
menşe : kaynak, esas
muallim : öğretmen
muhabbet : sevme, sevgi
muhalefet : karşıt olma, aykırılık
mükâfat : ödül
müsavatsız : eşitlik prensibine uymayan
sefahet : gayrı meşru zevk ve eğlenceye düşkünlük; ahmaklık
sığar-ı nefs : nefsin küçüklüğü; kendi küçüklüğünden duyulan rahatsızlık
tekebbür : büyüklenme, büyüklük taslama
temasül : karşılıklı benzeyiş
tenasüp : uygunluk, uyum
tesanüd : dayanışma
tezad : zıtlık
üstad : büyük hoca; bir ilim veya san’atta en yüksek seviyelere gelen ve insanları bu yönde eğiten
vecize : özlü söz
Yükleniyor...