Üçüncü Medrese-i Yusufiye olan Afyon hapishanesinde Üstad Said Nursî, “Elhüccetü’z-Zehrâ” adlı bir risale telif etti. Tevhid, Risalet-i Ahmediye (a.s.m.) ve Fatiha’nın tefsiri hakkında olan bu çok kıymettar risale, hapiste bulunan Nur talebeleri ve mahpuslar için ilmî ve imanî dersleri hâvi olmasından hapiste hayırlı ve nurlu bir meşgale oldu. Mahkeme kararından sonra Üstadla beraber hapiste bulunan talebelerin yazdıkları bir takrizi, aynen aşağıya dercediyoruz.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Emirdağ Hayatı / Sonraki Risale: Isparta Hayatı
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

ahkâm : hükümler
ahkâm-ı diniye : dinin hükümleri
ahkâm-ı İlâhiye : Allah’ın hükümleri
amel : iş, uygulama
asır : yüzyıl
asliyet : asıl oluş
dercetme : yerleştirme
ebâtıl : bâtıl ve boş şeyler
Elhüccetü’z-Zehrâ : Şuâlar isimli eserde yer alan On Beşinci Şuâ
emr-i din : din işleri
esâsât : esaslar, temeller
evâmir-i Rabbâniye : bütün varlıkları yaratılış gayelerine göre terbiye edip idaresi ve egemenliği altında tutan Allah’ın emirleri
fehm : anlama ve kavrayış
fiiliyât : fiille ilgili şeyler, uygulamalar
hâdim : hizmetçi
hadis : Peygamber Efendimizin (a.s.m.) mübarek söz, fiil ve hareketi veya onun onayladığı başkasına ait söz, iş veya davranış
harfiyen : tam olarak, harfi harfine
hâvi : ihtiva eden, içine alan
îfa-i vazife : görevin yerine getirilmesi
ihdas : yeni birşey ortaya koyma
ikame : yerleştirme, yerine getirme
imha : yok etme
ittiba : tâbi olma, uyma
izah : açıklama
izhar : gösterme, açığa çıkarma
kıymettar : kıymetli, değerli
mahpus : hapsedilmiş
medrese-i Yusufiye : Hz. Yusuf’un (a.s.) hapiste kalmasına benzetilerek, iman ve Kur’ân hizmetinden dolayı tutuklananların hapsedildiği yer mânâsında hapishane
memurîn-i Rabbâniye : Allah’ın emriyle hareket eden memurlar
memuriyet : memurluk
meşgale : meşguliyet, uğraşı
mübtedi’ : dinde olmayan birşeyi, bir yeniliği dine sokan ve onu dine mâleden
müttebi : ittiba eden, tabi olan, uyan
red : reddetme, geri püskürtme
ref’ : ortadan kaldırmak
rencide : incitme
risale : kitap; Risale-i Nur’daki her bir bölüm
Risalet-i Ahmediye : Hz. Muhammed’in (a.s.m.) peygamberliği
ruh-u aslî : bir şeyin asıl özü, ruhu
sünen-i Muhammediye : Hz. Muhammed’in (a.s.m.) sünnetleri, ahlâk ve yaşayışı
şerafet : şereflilik
tafsilât : ayrıntılar
tahkim : sağlamlaştırma
takriz : bir eseri beğendiğini söyleme ve bu gayeyle yazılan yazı
takvim : güçlendirme, kuvvetlendirme, kıvama getirme
talebe : öğrenci
tavr-ı esâsî : esas tavır
tebşir edilen : müjdelenen
tebşîr : müjdeleme
tecavüz : saldırı, sataşma
telif : yazma
tevcihât : yönlendirmeler
tevhid : birleme; her şeyin bir olan Allah’a ait olduğunu bilip inanma ve her şeyi bir olan Allah’a verme
ulviyet : yücelik
usul : esas
vâki : olmuş, meydana gelmiş
Yükleniyor...