Aziz, sıddık kardeşlerim ve bu dünyada medar-ı tesellilerim ve hakikatin hizmetinde yorulmaz arkadaşlarım; Bu mübarek aylarda ve sevabı ziyade bu çilehanede mümkün olduğu kadar bir meşgale-i Kur’âniye ve Nuriye ile sıkıntılı vaktiniz sarf edilse, çok faideleri var. Sıkıntı hafifleştiği gibi, kıymettar kalb ve ruhun ferahlarına medar, sevabı yüksek bir ibadet, o Nurlarla iman cihetinde iştigal, hem tefekkürî bir ibadet, hem “İhlâs Risalesi”nin âhirinde yazıldığı gibi, beş vecihle bir nevi ibadet sayılabilir. Ben, bugünlerde, kısmen müdafaatla zihnen meşguliyetimden teessüf ederken kalbe geldi ki: “O iştigal dahi ilmîdir, hakaik-i imaniyenin neşrine ve serbestiyetine bir hizmettir ve bu cihette bir nevi ibadettir.” Ben de sıkıldıkça, yüz defa temâşâ ettiğim Nur meselelerini, yine zevkle tekrar mütalâaya başlıyorum. Hattâ, müdafaatları dahi Nurun ilmî risaleleri gibi görüyorum. Eskiden bir kardeşimiz bana demişti: “Ben otuz defa Onuncu Sözü okuduğum halde, yine tekrarla okumasına iştiyak ve ihtiyaç hissediyorum.” Ve bundan bildim ki, Kur’ân’ın mümtaz bir hassası olan usandırmamak, Kur’ân hakikatlerinin bir mâkesi, bir âyinesi, bir hakikatli tefsiri olan Nur Risalelerine de in’ikâs etmiş bulunuyor.
Said Nursî
• • •
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Emirdağ Hayatı / Sonraki Risale: Isparta Hayatı
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âhir : son
aziz : çok değerli, izzetli
cihet : yön, taraf
çilehane : çile yeri; yalnız başına kalınan ve çile içinde ibadet edilen yer
ferah : rahatlık, sevinç
hakaik-i imaniye : imana ait hakikatler, esaslar
hakikat : asıl, gerçek, doğru
hassa : özellik
in’ikâs : yansıma
iştigal : meşgul olma, uğraşma
iştiyak : şiddetli arzu, istek
kıymettar : kıymetli, değerli
mâkes : yansıma yeri, ayna
medar : sebep, vesile
medar-ı teselli : teselli kaynağı
meşgale-i Kur’âniye ve Nuriye : Kur’ân ve Risale-i Nur ile meşgul olma; Kur’ân ve Risale-i Nur hizmetiyle uğraşma
meşguliyet : meşgul olma, uğraşma
mübarek : hayırlı, bereketli
müdafaat : savunmalar
mümtaz : üstün, seçkin
mütalâa : dikkatle okuma, inceleme
neşir : yayma, yayımlama
nevi : çeşit, tür
Nur/Nurlar/Nur Risaleleri : Risale-i Nur Külliyatı
sarf etme : harcama
sıddık : çok doğru, sadakatli ve gönülden bağlı
teessüf etme : üzülme
tefekkürî : etraflıca ve derinlemesine düşünerek
tefsir : açıklama, yorum; Kur’ân-ı Kerimi mânâ bakımından açıklayan, yorumlayan kitap
temâşâ : seyretme
vecih : şekil, tarz
zihnen : zihin ile, zihin olarak
ziyade : çok, fazla
Yükleniyor...