Bediüzzaman Said Nursî, Barla nahiyesinde daimî ve çok şiddetli bir istibdat ve zulüm ve tarassut altında bulunduruluyordu. Barla’ya nefiy sebebi ise, kalabalık şehirlerden uzaklaştırıp böyle ücra bir köye atılarak, ruhunda mevcut hamiyet-i İslâmiyenin feveran etmesine mani olmak, onu konuşturmamak, söyletmemek, İslâmî, imanî eserler yazdırmamak, âtıl bir vaziyete düşürüp dinsizlerle mücahededen ve Kur’ân’a hizmetten men etmek idi. Bediüzzaman ise, bu plânın tamamen aksine hareket etmekte muvaffak oldu. Bir an bile boş durmadan, Barla gibi tenha bir yerde Kur’ân ve iman hakikatlerini ders veren Risale-i Nur eserlerini telif ederek perde altında neşrini temin etti. Bu muvaffakiyet ve bu muzafferiyet ise, çok muazzam bir galibiyet idi. Zira o pek dehşetli dinsizlik devrinde, hakikî birtek dinî eser bile yazdırılmıyordu. Din adamları susturulup yok edilmeye çalışılıyordu. Dinsizler Bediüzzaman’ı yok edememişler, uyuşmuş kalb ve akılları ihtizaza getiren İslâmî ve imanî neşriyatına mâni olamamışlardı. Bediüzzaman’ın yaptığı bu dinî neşriyat, yirmi beş senelik eşedd-i zulüm ve istibdad-ı mutlak devrinde hiçbir zatın yapamadığı bir iş idi.

Bediüzzaman, Barla’ya 1926-1927 senelerinde nefyedilmiştir. 1 Bu tarihler, Türkiye’de yirmi beş sene devam edecek bir istibdad-ı mutlakın icrâ-yı faaliyetinin ilk seneleri idi. Gizli dinsiz komiteleri, “İslâmî şeairleri birer birer kaldırarak İslâm ruhunu yok etmek, Kur’ân’ı toplatıp imha etmek” plânlarını güdüyorlardı. Buna muvaffak olunamayacağını iblisane düşünerek, “Otuz sene sonra gelecek neslin kendi eliyle Kur’ân’ı imha etmesini intaç edecek bir plân yapalım” demişler ve bu plânı tatbike koyulmuşlardı. İslâmiyeti yok etmek için, tarihte görülmemiş bir tahribat ve tecavüzat hüküm sürmüştür.

Evet, altı yüz sene, belki Abbasîler zamanından beri, yani bin seneden beri Kur’ân-ı Hakîmin bir bayraktarı olarak bütün cihana karşı meydan okuyan Türk milletini, bu vatan evlâtlarını, İslâmiyetten uzaklaştırmak ve mahrum bırakmak için, Müslümanlığa ait her türlü bağların koparılmasına çalışılıyor ve bilfiil de muvaffak olunuyordu. Bu vâkıa cüz’î değil, küllî ve umumî idi.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Barla'ya nefyedilen Üstad Bediüzzaman, Barla'ya 01.03.1927 (27 Şaban 1345) tarihinde gitmiştir.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: İlk Hayatı / Sonraki Risale: Eskişehir Hayatı
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âtıl : boş, etkisi olmayan
bilfiil : fiilî olarak
cihan : dünya
cüz’î : ferdî, bireysel, sınırlı
eşedd-i zulüm : çok şiddetli zulüm
feveran : kaynayıp fışkırma
hamiyet-i İslâmiye : İslâmın mukaddes değerlerini koruma duygusu ve gayreti
hususan : özellikle
iblisane : şeytanca
icra-i faaliyet : faaliyette bulunma
ihtizaz : sarsma, titretme
imha : yok etme
intaç : netice verme
istibdâd-ı mutlak : tam ve sınırsız bir baskı, mutlak diktatörlük
istibdat : baskı
itikad : inanç
komite : kötü bir maksat için kurulmuş gizli cemiyet
Kur’ân-ı Hakîm : her âyet ve sûresinde sayısız hikmet ve faydalar bulunan Kur’ân
küllî : umûmî, geniş, kapsamlı
mahrum : yoksun
mâsum : günahsız, suçsuz
men etmek : yasaklamak
mevcut : var olan
muazzam : çok büyük
muvaffak : başarılı
muvaffakiyet : başarı
muzafferiyet : zafer kazanma, başarı
mücahede : cihad etme, din uğrunda çaba harcama
nahiye : bucak
nefiy : sürgün edilme
neşr : yayılma
neşriyat : yayın hizmetleri
şeâir : İslâma sembol olmuş iş ve ibadetler
tahribat : tahripler, yıkıp bozmalar
tarassut : gözetleme
tatbik : uygulama
tecavüzat : tecavüzler, saldırılar
telif : yazma, kaleme alma
temin : sağlama
umumî : genel, herkese ait
ücra : çok uçta ve kenarda bulunan
vâkıa : olay
Yükleniyor...