Neticede, Bediüzzaman büyük bir müdafaa yapıyor. Nihayet, mahkeme ittifakla 16.6.944 tarih ve 199/136 sayılı beraat kararını veriyor. Yüz otuz parça Risale-i Nur Külliyatının hepsine serbestiyet verip, sahiplerine tamamen iade ediyor. Beraat kararını, Temyiz Birinci Ceza Dairesi, 30.12.1944 tarihli ilâmla, ittifakla tasdik edip, Risale-i Nur dâvâsının hakkaniyeti kaziye-i muhkeme halini alıyor.

Bediüzzaman Said Nursî ve talebelerinden bir kısmı, hapiste dokuz ay kaldıktan sonra beraat kararı üzerine tahliye ediliyor. Fakat Said Nursî Hazretlerini hapishanede zehirliyorlar; ölüm tehlikesi geçiriyor. Cenab-ı Hakkın inayetiyle kurtuluyorsa da, tarihte hiçbir kimseye yapılmayan zulüm, işkence ve ihanetlere mâruz bırakılıyor. Bediüzzaman, gizli dinsiz münafıkların tahrikâtıyla girdiği bütün mahkemelerde olduğu gibi, bu idam plânıyla verildiği mahkemede de hak ve hakikati, pervasızca ve ölümü hiçe sayarak haykırıyor.

Üstad Bediüzzaman, Denizli hapsinde Meyve Risalesini telif etmiştir. Bu risale, bilâhare Asâ-yı Musa mecmuasının başında neşredilmiştir. Meyve Risalesini, iki Cuma gününde telif etmiştir. Hapishanede bulunan bütün Nur Talebeleri ve diğer mahpuslar, Meyve Risalesini yazmışlar, o risalenin hakikatleriyle iştigal etmişlerdir. Hapishaneye kâğıt sokulmuyordu. O eser, gizlice yazılmıştır. Hattâ kibrit kutusuna yazmışlar ve bu gibi şartlar altında çalışmışlardır... HAŞİYE
• • •

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

HAŞİYE : “On Mes’ele”den ibaret olan çok ehemmiyetli “Meyve Risalesi”nden nümune olmak üzere Altıncı ve Yedinci Mes’eleler, Denizli Hayatının sonuna dercedilmiştir, müracaat edilsin.
Önceki Risale: Kastamonu Hayatı / Sonraki Risale: Emirdağ Hayatı
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

beraat : temize çıkma, suçsuz olduğunun anlaşılması
bilâhare : daha sonra
Cenâb-ı Hak : Hakkın ta kendisi olan, sonsuz şeref ve azamet sahibi yüce Allah
hakikat : gerçek, doğru
hakkaniyet : doğruluk, gerçekçilik
hazret : saygıdeğer (saygı ve yüceltme maksadıyla kullanılan bir ifade)
ilâm : duyurma
inâyet : yardım, ihsan, iyilik
iştigal : meşgul olma, uğraşma
ittifak : görüş birliği
kaziye-i muhkeme : kesinleşmiş, temyiz edilemez son mahkeme kararı
maruz bırakılma : uğrama, tesirinde kalma
mecmua : kitap
Meyve Risalesi : Şuâlar isimli eserde yer alan On Birinci Şuâ isimli bölüm
müdafaa : savunma
münafık : iki yüzlü, inanmadığı halde inanmış görünen kimse
neşretmek : yayımlamak
nihayet : son, sonuçta
pervâsız : korkmadan, çekinmeden
risale : küçük çaplı kitap; Risale-i Nur’un her bir bölümü
serbestiyet : serbestlik, özgürlük
tahliye edilme : serbest bırakılma
tahrikât : tahrikler, kışkırtmalar
tasdik : doğrulama, onay
telif : yazma, kaleme alma
Temyiz : Yargıtay; alt mahkeme kararlarının doğru verilip verilmediğini incelemekle görevli üst makam
Yükleniyor...