İslâmiyet düşmanları, Bediüzzaman Said Nursî ve Nur talebelerini mahkemelere sevk ederken, ortalığa korkular ve tehditler yayarlar, resmî makamlara bütün bütün uydurma malûmatlar yazdırırlar, herkesi Bediüzzaman ve Risale-i Nur’dan uzaklaştırmak için uğraşırlar, Nur talebelerinin aralarına fesad sokarak tesanüdlerini bozmak için entrikalar çevirirler.
Bediüzzaman Said Nursî, Nur talebelerinin menfî propagandalara aldanmamaları ve hem de Nur talebelerinin, sevgili Üstadlarıyla görüşmek iştiyakı şiddetli olduğundan bu ruhî ihtiyacı tatmin için, sair zamanlarda olduğu gibi, Denizli hapsinde de yazdığı mektuplardan bir kısmını buraya dercediyoruz. Hapishanelerde yazılan mektup ve eserleri Nur talebeleri gizlice Üstadlarından getirmeyi temin ederler. Zira Hazret-i Üstad, her hapishanede tecrid-i mutlak içinde bırakılmış ve başkalarıyla görüşmesi yasak edilmiştir.
• • •

Bu fıkra bir casus vasıtasıyla resmî memurların eline geçtiği için “Lâhikaya” girmiştir.
2 وَاِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ1 بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Ramazan-ı Şerif’ten birgün evvel, gizli zındık düşmanlarım tarafından verildiğine kuvvetli ihtimal verdiğimiz-doktorun tasdikiyle-bir zehirin hastalığıyla hararetim kırk dereceden geçmeye başlamış iken, Kastamonu’da adliye müddeiumumileri ve taharrî komiserleri, menzilimi taharrî etmeye geldiler. Ben, o dakikadan sonra, başıma gelen dehşetli taarruzu, bir hiss-i kablelvuku ile anlayarak ve “Şiddetli zehirli hastalığım dahi ölüme gidiyor” diye Isparta vilâyetinde kıymettar kardeşlerimin kucaklarında teslim-i ruh edip o mübarek toprakta defnolmamı, kalben niyaz ettim.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Her türlü noksan sıfatlardan yüce olan Allah’ın adıyla.
2 : “Hiçbir şey yoktur ki Allah’ı hamd ile tesbih etmesin.” İsrâ Sûresi, 17:44.
Önceki Risale: Kastamonu Hayatı / Sonraki Risale: Emirdağ Hayatı
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âyet-i kerime : şerefli âyet, Kur’an’ın herbir cümlesi
derc : yerleştirme
emare : belirti, işaret
entrika : dalavere, dolap çevirme
fesad : bozgunculuk, karışıklık
fıkra : bölüm, kısım
hararet : ateş
Hazret-i Üstad : Bediüzzaman Said Nursî
hiss-i kablelvuku : bir şeyi olmadan önce hissetme duygusu
iştiyak : çok kuvvetli arzu ve istek
kıymettar : kıymetli, değerli
Lâhika : iman ve Kur'ân hizmetinde bulunan Risale-i Nur talebelerinin Üstad Bediüzzaman'a yazdığı mektuplardan ve Bediüzzaman’ın onlara yazdığı cevaplardan oluşan yazılar; Yirmi Yedinci Mektup olan Barla, Kastamonu ve Emirdağ Lâhikalarından oluşan kitaplar
menfî : olumsuz
menzil : ev, yer
mübarek : bereketli, hayırlı
müddeiumumi : savcı
niyaz : dua etme, yalvarıp yakarma
sair : diğer, başka
taarruz : saldırı
taharrî : araştırma, inceleme, soruşturma
tecrid-i mutlak : tam bir yalnızlık, yalnız başına bırakma
temin : sağlama
tesanüd : dayanışma
teslim-i ruh : ruhunu teslim etme
vilâyet : il
zındık : dinsiz
Yükleniyor...