Meyve’nin Altıncı ve Yedinci Meseleleri

Bediüzzaman Hazretleri Denizli hapsinde iken, gayet mühim dokuz meseleyi ihtiva eden Meyve Risalesi’ni iki Cuma gününde telif etmiştir. Bu eser, Risale-i Nur’un hakikatlarını hülâsaten cemeden kıymettar bir risaledir. Hapis müddetinde Nur talebeleri bu Meyve Risalesi’ni müteaddit defalar yazmak ve okumak suretiyle meşgul olmuşlar. Ve ilk önce gayet gizli olarak kibrit kutuları içine yazılıp koğuşlar arasında neşredilen Meyve Risalesi, bilâhare gayet kıymetli ve menfaatli ve hapislere tiryak gibi faideli olduğu anlaşılmasıyla serbest yazılmış. Denizli Mahkemesine, Temyiz Mahkemesine ve Ankara makamlarına Risale-i Nur’un hakiki müdafaası olarak gönderilmiştir.

Denizli hapsinde çok mühim tesiri olduğu ve taşıdığı kudsî hakaik-i îmaniye itibariyle bir cihette Denizli beraatine vesile olduğu için, ehemmiyetine binaen bu Meyve Risalesi’nden Altıncı ve Yedinci Mes’elelerinin buraya derci münasip görülmüştür.

Önceki Risale: Kastamonu Hayatı / Sonraki Risale: Emirdağ Hayatı
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

bilâhare : daha sonra
cemeden : bir araya getiren, toplayan
gayet : son derece
hakikat : gerçek, doğru
hakiki : gerçek
hazret : saygıdeğer (saygı ve yüceltme maksadıyla kullanılan bir ifade)
hülâsaten : özetleyerek
ihtiva : içine alma
kıymettar : kıymetli, değerli
menfaat : fayda, yarar
Meyve Risalesi : Risale-i Nur Külliyatında Şuâlar isimli eserde yer alan On Birinci Şuâ isimli bölüm
müdafaa : savunma
müteaddit : bir çok, çeşitli
neşr : yayma
risale : küçük çaplı kitap; Risale-i Nur’un her bir bölümü
suret : şekil, biçim
telif : yazma, kaleme alma
Temyiz Mahkemesi : Yargıtay; alt mahkeme kararlarının doğru verilip verilmediğini incelemekle görevli üst makam Ankara
tiryak : derman, ilaç
Yükleniyor...