Said Nursî’nin Denizli hapsinden tahliyesi ve Emirdağı’na nefyi

Denizli Ağır Ceza Mahkemesinin Haziran 1944 beraat kararı ile hapisten tahliye olunan Nur talebeleri memleketlerine gitmişler. Üstad ise, Ankara’dan bir emir alıncaya kadar Denizli’de Şehir Otelinde kalmıştır. Risale-i Nur talebelerinin hapsi ve muhakemeleri münasebetiyle, Denizli halkı Risale-i Nur’la alâkadar olmuştur. Adliyede iki-üç zat, mahkeme safahatı esnasında Nurlara yakından alâkadarlık göstermişler ve Denizli’de neşrine çalışmışlardır. Bilâhare Nur dairesinde “hâkim-i âdil” ünvanıyla anılan mahkeme reisi ve âzaları ve hizmetleri dokunan hamiyetperverler, âdilâne karar ve gayretleriyle bütün ehl-i imanın süruruna vesile olmak gibi mânevî ve ebedî, parlak bir makam kazanmışlardır.
• • •

Said Nursî, Denizli’de iki ay kaldıktan sonra, Afyon vilâyetinin Emirdağ kazasında ikamete memur edilir. Emirdağına 1944 senesi Ağustos ayında nefyedilir. İlk önce on beş gün kadar bir otelde kalır, sonra kira ile bir eve yerleşir; ev kirasını da kendisi verir.

Emirdağındaki hayatı şöyle hülâsa olunabilir:

Daimî tarassut altındadır. Mahkemeden beraat kazanması ve eserlerinin iade edilmesine rağmen, serbest bırakılmış değildir. Eskisinden daha ziyade kontrol ve mütemadiyen pencere ve kapısından nezarete mâruzdur. Mektuplarında da beyan ettiği gibi, Denizli hapsinin bir aylık sıkıntısını bazan bir günde Emirdağında çekiyordu.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Denizli Hayatı / Sonraki Risale: Afyon Hayatı
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âdilâne : adaletli bir şekilde
ahval-i kudsiye : kudsî, yüce haller
alâkadar : alâkalı, ilgili
âza : üye
beraat : temize çıkma, suçsuz olduğunun anlaşılması
beraat : temize çıkma, suçsuz olduğunun anlaşılması
beyan : açıklama, anlatma
bilâhare : daha sonra
ebedî : sonsuz, sonu olmayan
ehl-i iman : Allah’a ve Ondan gelen her şeye inananlar, mü’minler
envâr : nurlar, ışıklar
ezvâk : zevkler, lezzetler
hâkim-i âdil : adaletli hâkim, yargıç
hâlet-i ruhiye : ruh hâli
hamiyetperver : din ve vatan gibi mukaddes değerleri koruma duygusu ve gayreti içerisinde olan
huzur : sürekli Allah’ın huzurunda bulunduğunun bilinci içinde olma
hülâsa : özet
ikamet : oturma, yerleşme
iktifa : yetinme
katrecik : damlacık
kaza : ilçe
Lâhika : iman ve Kur'ân hizmetinde bulunan Nur talebelerinin Üstad Bediüzzaman'a yazdığı mektuplardan ve Bediüzzaman’ın onlara yazdığı cevaplardan oluşan yazılar
marifet-i İlâhiye : Allah’ı bilme ve tanıma
memur edilme : emredilme
mezkûr : anılan, sözü geçen
muhakeme : yargılanma
münasebet : bağlantı, ilişki
müşahede : gözlemleme
müteaddit : bir çok, çeşitli
nâkıs : eksik, noksan
nefy : gönderilme, sürgün
neşr : yayma, yayımlama
nihayetsiz : sınırsız, sonsuz
reis : başkan
safahat : safhalar, gelişmeler
sürur : mutluluk, sevinç
tahliye : serbest bırakma
tarassut : gözetleme, gözetim
terakki : ilerleme, yükselme
ulvî : yüce, büyük
vilâyet : il
ziyade : çok, fazla
Yükleniyor...