Üstada yapılan bed muameleler ve takınılan tavır, Emirdağ ahalisince yakından bilinmektedir. Denizli Mahkemesinin beraati üzerine, mahkeme eliyle Nurların intişarına ve Said Nursî’nin hizmet-i imaniyesine sed çekemeyen gizli dinsizlik komiteleri, bu defa başka yollardan idarî makamları evhamlandırıp aleyhe geçirerek, hattâ imhasına kadar çalışıyorlardı. Bu plân kat’î idi.

Bir bekçi, kapısı önünden ayrılmazdı. Üstad ile görüşebilmek pek müşküldü. Emirdağında ilk defa Üstadla yakından alâkadar olan Çalışkanlar hanedanı, kasabalarına nefyedilen bu âlim ve fâzıl ihtiyar zâta yakından dostluk göstermişler, hizmetine koşmuşlar, sırf lillâh için olan bu irtibatlarını sû-i tefsir edenlerin yalan ve tezviratına aldırmayarak alâkalarını gevşetmemişlerdi. Çalışkanlarla beraber Emirdağında birçok sadık mü’minler Nura talebe olmuşlar, Üstadın hizmet-i Nuriyesine iştirak etmişler, HAŞİYE-1 Nur Risalelerini okuyup yazmaya ve etrafa neşre başlamışlardı. Üstadın Emirdağında ikametinden sonra, Risale-i Nur’un dersleriyle halkın mühim bir kısmının ilim, iman, ahlâk ve fazilet bakımından terakki ettiği herkesçe malûm olduğu gibi, resmî zatların ikrarıyla da sabittir. HAŞİYE-2

Emirdağ talebeleri, Üstadın Emirdağındaki hayatına dair diyorlar ki: Üstad Emirdağında daimî tarassut altında bulunuyordu. Açık havalarda gezmeye çıkardı. Üstadın, bahar ve yaz mevsimlerinde mutlaka kırlara çıkmak âdeti idi. Yalnız başına gider, birkaç saat kalır, sonra evine dönerdi. Kırlara çıktığı zaman, çok defa arkasından takip ettirilirdi. Bazan bekçiler, bazan jandarmalar takip ederdi. Hattâ bir defa arkasından kurşun attırılmış, fakat isabet etmemiştir.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

HAŞİYE-1 : Bugün Emirdağ halkı, umumiyetle, Nurlara dost ve taraftardır. Pek çok talebesi vardır. Emirdağında ve civar köylerde Nur dersleri okunmaktadır.
HAŞİYE-2 : Üstad Said Nursî, Emirdağını bir dershane-i Nuriye mânâsında kabul ettiğini söyler. Sav, Barla, Emirdağ, Eflâni gibi Nurların ekseriyetle yayılıp okunduğu kasaba ve köyleri, birer dershane i Nuriye ünvanıyla yâd eder. Ve kendi Nurs köyü gibi sağ ve ölü umum ahalisine, mâsum çocuklar ve mübarek hanımlarına dua eder, mânevî kazancına hissedar eder.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Denizli Hayatı / Sonraki Risale: Afyon Hayatı
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

ahali : halk
alâkadar : alâkalı, ilgili
bed : kötü
beraat : temize çıkma, suçsuz olduğunun anlaşılması
beyan : açıklama, anlatma
dershane-i Nuriye : Nur dershanesi; iman ve Kur'ân derslerinin öğrenilip öğretildiği yer
ekseriyet : çoğunluk
evham : asılsız ve gerçek dışı kuruntular, şüpheler
fâzıl : faziletli, değerli
fazilet : değer ve üstünlük
haşiye : dipnot, açıklayıcı not
hissedar : ortak, pay sahibi
hizmet-i imaniye : iman hizmeti
hizmet-i Nuriye : Risale-i Nur hizmeti; iman ve Kur'ân hizmeti
ikamet : yerleşme, oturma
ikrar : kabul etme, doğrulama
imha : yok etme
intişar : yayılma
irtibat : bağ, ilişki
iştirak : ortak olma, katılma
kat’î : kesin olarak
komite : kötü bir maksat için kurulan gizli cemiyet
lillâh : Allah için
malûm : bilinen, belli
mâsum : günahsız, suçsuz
mübarek : bereketli, hayırlı
müşkül : zor, güç
mütemadiyen : sürekli olarak
nefy : sürgün
neşr : yayma, yayılma
nezaret : gözetim altında tutma
sadık : doğru, dürüst
sed : engel
sû-i tefsir : yanlış ve hatalı yorum, kötüye yorumlama
tarassut : gözetleme, gözetim
terakki : ilerleme, yükselme
tezvirat : süslü yalan söylemeler, sahtekârlıklar
umum : bütün
umumiyetle : genellikle
yâd : anma
Yükleniyor...