Gizli dinsizler, Isparta havalisinde, “Bediüzzaman ve talebeleri idam edilecek” diye propagandalar yaptırarak, korku ve dehşet saçıyorlar. HAŞİYE Diğer taraftan Bediüzzaman’ın hapse konulmasından mütevellit muhtemel bir isyan hareketinin vukuundan korkan istibdat ve ceberut devrinin hükûmet reisi, şark vilâyetlerine seyahate çıkıyor.

Halbuki Bediüzzaman, ömrü boyunca müspet hareket etmeyi düstur edinmiş, “Birkaç adamın hatâsıyla yüzer adamların zarar görmesine sebep olunamaz” demiştir. Bunun içindir ki, yapılan o kadar gaddarane zulümler esnasında birtek hadise meydana gelmemiş ve Bediüzzaman Said Nursî, talebelerine daima sabır ve tahammül ve yalnız iman ve İslâmiyete çalışmayı tavsiye etmiştir. Ve bu gibi evhamların, dinsizlik hesabına, maksad-ı mahsusla husule getirildiğini herkes anlamıştır.

Bediüzzaman yüz yirmi talebesiyle beraber 1935’te Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesine sevk ediliyor. Âni yapılan araştırmalarla elde edilen bütün risale ve mektuplar meydanda olduğu halde, mahkûmiyetlerini intaç edecek bir delile rastgelinememiş ve neticede kanaat-i vicdaniye ile, keyfî bir surette Said Nursî’ye on bir ay ve on beş arkadaşına da altışar ay ceza vererek, mütebaki kalan yüz beş kişiyi beraat ettirmiştir. Halbuki isnad edilen suç sabit olsaydı, Bediüzzaman Said Nursî’nin idamına ve arkadaşlarının da hiç olmazsa ağır hapsine hükmedilecekti. Nitekim bu yersiz karara Bediüzzaman itiraz etmiş ve bu cezanın bir beygir hırsızına veya bir kız kaçırıcısına lâyık olduğunu belirterek, kendisinin ya beraatine veya idamına veyahut yüz bir sene hapse mahkûmiyetine hükmedilmesini ısrarla istemiştir.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

HAŞİYE : Evet, zulmün sonu, zalimin mahvına olarak öyle tecellî eder ve etmiştir ki, o plânları yapanlar, şimdi ölümün idam-ı ebedîsine mahkûm bir vaziyette Cehennemin esfel-i safilînine yuvarlanmakta, tam mağlûbiyet ve Cehennem azabından daha şedid azaplar içerisinde, şevketi sönmüş olarak, zelilâne bir ömür geçirmektedirler. Bediüzzaman ise, iman ve İslâmiyetin bahadır ve kahraman bir hâdimi olarak, İslâmî bir izzet ve imanî bir şehametle hâlâ yaşamakta, Kur’ân ve iman hizmetini devam ettirmekte ve İslâmî zaferleriyle Müslüman Türk milletine ve âlem-i İslâma mânevî bayramlar idrak ettirmektedir.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Barla Hayatı / Sonraki Risale: Kastamonu Hayatı
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âlem-i İslâm : İslâm dünyası
bahadır : kahraman, yiğit
beraat : temize çıkma, suçsuz olduğunun anlaşılması
ceberut : baskı, zorlama
düstur : kural, prensip
Eskişehir Müddeiumum : Eskişehir Başsavcısı
evham : asılsız ve gerçek dışı kuruntular, şüpheler
gaddârâne : acımasızca, zulmederek
hâdim : hizmetkâr, hizmet eden
husule getirme : meydana çıkarma
hükûmet reisi : başbakan
idrak ettirmek : yaşatmak, değer ve yüceliğini göstermek
ihtar : hatırlatma, ikaz
intaç : netice, sonuç verme
İslâmî : İslâm dininden kaynaklanan
isnat : dayandırma
istibdat : baskı, zulüm
izzet : şeref, üstünlük
kanaat-i vicdaniye : vicdanen elde edilen kanaat
keyfî : kendi isteğine, keyfine göre hareket etme
mahkûmiyet : hükümlülük, tutukluluk
maksad-ı mahsus : özel maksat
müspet : olumlu, uygun
mütebaki : geri kalan kısım
mütevellit : ortaya çıkan, meydana gelen
nakletmek : aktarmak
risale : küçük çaplı kitap; Risale-i Nur’un her bir bölümü
seyahat : yolculuk
suret : biçim, şekil
Şark : Doğu
şehâmet : akıl ve zekâ ile olan cesaretlilik
taaccüp : şaşkınlık
vilâyet : il
vuku : meydana gelme, olma
Yükleniyor...