Her nasılsa, yanlışlıkla bir yere gönderilmiş. Hem o risale, medeniyetin, Kur’ân’ın âyetine ettiği itiraza karşı, müskit ve ilmî bir cevaptır. Bu hürriyet-i ilmiye, Cumhuriyet zamanında elbette kayıt altına alınamaz.

Beşinci delil: Dokuz senedir, bir köyde inzivaihtiyar ettiğim; ve hayat-ı içtimaiyeden ve siyasetten sıyrılmak istediğim; ve bu defa gibi, müteaddit başıma gelen bütün işkencelere tahammül edip, dünya siyasetine karışmamak için bu on senede hiç müracaat etmediğimdir. Eğer müracaat etseydim, Barla yerine İstanbul’da oturabilirdim. Ve belki, bu defadaki gaddarane tevkifimin sebebi, müracaatsızlıktan küsen ve gururlarına dokunan Isparta Valisinin ve hükûmetin bazı memurlarının, garazlarından veya iktidarsızlıklarından habbeyi kubbe yapıp, Dahiliye Vekâletini evhamlandırmasıdır.

Elhasıl: Benimle temas eden bütün dostlarım bilirler ki, siyasete değil karışmak, değil teşebbüs, belki düşünmesi dahi esas maksadıma ve ahvâl-i ruhiyeme ve hizmet-i kudsiye-i imaniyeme muhaliftir ve olamıyor. Bana nur verilmiş, siyaset topuzu verilmemiş. Bu halin bir hikmeti şudur ki: Hakaik-i imaniyeye müştak ve memuriyet mesleğine giren birçok zatları, bu hakaike endişeli ve tenkitkârane baktırmamak, onlardan mahrum etmemek için, Cenâb-ı Hak kalbime siyasete karşı şiddetli bir kaçınmak ve bir nefret vermiştir kanaatindeyim…

Binbaşı Merhum Asım Bey isticvab edildi. Eğer doğru dese, Üstadına zarar gelir ve eğer yalan dese, kırk senelik namuskârane ve müstakimane askerliğinin haysiyetine çok ağır gelir diye düşünüp, “Ya Rab, canımı al” diyerek on dakikada teslim-i ruh eyledi, istikamet şehidi oldu. Ve dünyada hiçbir kanunun hatâ diyemeyeceği bir muavenet-i hayriyeye ve bir tasdike hatâ tevehhüm edenlerin çirkin hatâlarına kurban oldu.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Barla Hayatı / Sonraki Risale: Kastamonu Hayatı
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

ahvâl-i ruhiye : ruh halleri, durumlar
Cenâb-ı Hak : Hakkın ta kendisi olan, sonsuz şeref ve azamet sahibi yüce Allah
Dahiliye Vekâleti : İçişleri Bakanlığı
elhasıl : özetle, sonuç olarak
evham : asılsız ve gerçek dışı kuruntular, şüpheler
gaddârâne : acımasızca, zulmederek
garaz : kötü kasıt
habbeyi kubbe yapmak : bir şeyi çok abartmak
hakaik : gerçekler, esaslar
hakaik-i imaniye : iman hakikatleri, esasları
hayat-ı içtimaiye : toplum hayatı, sosyal hayat
haysiyet : itibar, şeref
hikmet : sebep, sır, gaye
hizmet-i kudsiye-i imaniye : mukaddes olan iman hakikatlerini muhtaç insanlara ulaştırma hizmeti
hürriyet-i ilmiye : ilmî meseleleri hür ve özgür bir şekilde açıklayabilme
ihtiyar : tercih etme, seçme
iktidar : güç, kudret, idare gücü
inziva : yalnız başına bir yere çekilip dünya işleriyle uğraşmama, ibadetle zaman geçirme
isticvab : sorguya çekme
istikamet : doğru yolda olma, doğrudan asla sapmama
kayıt : sınır
memuriyet : memurluk
muavenet-i hayriye : hayırlı işlerde ve hizmetlerde yardımlaşma
muhalif : aykırı, zıt
müskit : susturan, susturucu
müstakimane : dosdoğru olarak
müştak : aşk derecesinde bağlı, çok istekli
müteaddit : bir çok, çeşitli
namuskârane : namuslu ve haysiyetli bir şekilde
Rab : her bir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri veren, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah
risale : küçük çaplı kitap; Risale-i Nur’un her bir bölümü
setretmek : örtmek, gizlemek
tahammül : katlanma, dayanma
tenkitkârane : tenkit ederek, eleştirerek
Tesettür Risalesi : örtünmeyle ilgili risale; Lem’alar adlı eserde yer almaktadır (Yirmi Dördüncü Lem’a)
teslim-i ruh : ruhunu teslim etme
tevehhüm : kuruntuya kapılma, olmayan şeyi var zannetme
tevkif : tutuklama
Yükleniyor...