Evet, Risale-i Nur’dan tam ders alan, bir su içer gibi, kolayca terhis tezkeresi telâkki ettiği ecel şerbetini içer. Eğer benden sonra dünyada kalan kardeşlerimin teellümlerini düşünmeseydim, ben de, âlicenap kardeşim Asım Bey gibi “Yâ Rab! Canımı da al” diyecektim. Her neyse...

Benim sebeb-i ittihamımdan olan,

Üçüncü madde: Risale-i Nur’un müsaade-i hükûmet alınmadan intişarı ve hissiyat-ı imaniyeyi kuvvetleştirmesiyle, ileride belki hükûmetin serbestane prensiplerine sed çeker ve emniyet-i umumiyeyi ihlâl eder.

Elcevap: Risale-i Nur, nurdur. Nurdan zarar gelmez. Siyaset topuzunu on üç seneden beri elinden atmıştır ve bu vatanın ve bu milletin hayatlarının temel taşları olan hakikat-i kudsiyeyi tespit eder ve bu mübarek milletin yüzde doksan dokuzuna zararsız menfaati olduğuna, eczalarını okuyan bütün zatları işhad edebilirim. Haydi, biri çıksın, desin: “Bunda bir zarar gördüm.”

Saniyen: Benim matbaam yok ve müteaddit kâtiplerim yok. Birisini zorla bulabilirim. Ve hüsn-ü hattım yok. Yarım ümmîyim, bir saatte ancak bir sahifeyi çok noksan yazımla yazabilirim. Merhum Asım Bey gibi bazı zatlar, benim için bir yadigâr olarak, güzel yazılarıyla yardım ettiler. Benim çok hazin gurbetimdeki hatıratımı yazdılar. Sonra, o envar-ı imaniyeyi derdine tam derman bulan bir kısım zatlar, onları okumak istediler ve okudular; hayat-ı ebediyelerine tam bir tiryak olduğunu hakkalyakîn gördüler, kendileri ne istinsah ettiler. Elinize geçen ve nazar-ı teftişinizde bulunan “Fihriste Risalesi” gösteriyor ki, Risale i Nur’un herbir cüz’ü, bir âyet-i Kur’âniyenin hakikatini tefsir eder ve hususan erkân-ı imaniyeye dair âyetleri öyle bir vuzuhla tefsir eder ki, Avrupa feylesoflarının bin seneden beri Kur’ân aleyhinde hazırladıkları hücum plânlarını ve esaslarını bozuyor.

Şimdilik elinizde “İhtiyar Risalesi”nin On Birinci Ricasında binler imanî ve tevhidî burhanlardan bir tek burhan var. Nümune için ona bakınız, dikkat ediniz; dâvâm doğru mudur, yanlış mıdır, anlarsınız.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Barla Hayatı / Sonraki Risale: Kastamonu Hayatı
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âlicenap : yüksek ahlâk sahibi
âyet-i Kur’âniye : Kur’ân âyeti
burhan : delil
cüz’ : kısım, parça
ecel : ölüm vakti
ecza : parçalar, bölümler
emniyet-i umumiye : genel emniyet, güvenlik
envâr-ı imaniye : iman nurları
erkân-ı imaniye : iman rükünleri, temel esasları
feylesof : filozof, felsefe ile uğraşan, felsefeci
hakikat : gerçek, esas
hakikat-i kudsiye : kutsal hakikatler, esaslar
hakkalyakin : bizzat yaşamak suretiyle, kuşkuya yer bırakmayacak şekilde kesin bilme
hâtırat : hâtıralar, anılar
hayat-ı ebediye : sonu olmayan, sonsuz âhiret hayatı
hazin : hüzün veren, acıklı
hissiyat-ı imaniye : imanî hisler, imanın etkisinde olan duygular
hususan : özellikle
hükûmet : idare, yönetim
hüsn-ü hat : güzel yazı
ihlâl : bozma, karıştırma
İhtiyar Risalesi : yaşlı insanların hassas ruhlarında açılmış yaraları şefkatli bir doktor edasıyla tedavi eden bir risale; Yirmi Altıncı Lem’a
intişar : yayma, neşretme
istinsah : nüshasını çıkarma, çoğaltma
işhad : şahit gösterme
kâtip : yazıcı, yazan
merhum : rahmete kavuşmuş, vefat etmiş
mübarek : hayırlı, bereketli
müsaade-i hükûmet : hükümetin izin vermesi
müteaddit : birçok, çeşitli
nazar-ı teftiş : denetim, gözetim
saniyen : ikinci olarak
sebeb-i ittiham : suçlanma sebebi
sed çekme : engelleme
serbestane : serbestçe
teellüm : elemlenme, acı çekme, tasalanma
tefsir : açıklama, yorumlama
telâkki : anlama, kabul etme
terhis tezkeresi : yapılan bir görevin sonunda verilen belge
tevhidî : tevhitle, her şeyin bir olan Allah’a ait olması ile ilgili
tiryak : hemen şifa bulmaya vesile olan ilâç, panzehir
ümmî : tahsil görmemiş; yazısı güzel olmayan
vuzuh : açıklık
yadigâr : armağan
Yükleniyor...