Benim müdafaatımda mücmel kalan noktalar, iddianameye karşı yazdığım itiraznamemde vardır ve itiraznamemde mücmel kalan noktaların, müdafaatımda izahatı vardır; birbirini tekmil eder. Yüz altmış üçüncü madde-i kanuniyenin tazammun ettiği mânen kuyûd-u ihtiraziye ile beraber, vâzı-ı kanunun irade ettiği maksat, âsâyişin ihlâline medar olmamak olduğuna binaen, ihlâl-i âsâyişe işaret ve delâlet edecek hiçbir emare ve tereşşuhat, benim ve risalelerim yüzünde görülmediği ve zaptınıza geçen müdafaatımda yirmi defa kat’î bir surette bu kanunun meselemizle alâkası olmadığını ve kat’iyen cezayı müstelzim bir cihet bulunmadığını ispat ettiğim halde, her nasılsa, bidayetteki evhamın tesiratıyla, o madde-i kanuniye ile bizi muahaze etmek için mezkûr maddeyi ileri sürmek, hiçbir vecihle şân-ı adalete yakışmayacağından, beraatimi talep eyleyerek, en son sözüm:

حَسْبُناَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ 1

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِىَ اللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ 2

• • •

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : “Allah bize yeter; O ne güzel vekildir.” Âl-i İmrân Sûresi, 3:173.
2 : “Ey Peygamber, eğer insanlar senden yüz çevirirse, sen de ki: ‘Allah bana yeter. Ondan başka ibadete lâyık hiçbir ilâh yoktur. Ben Ona tevekkül ettim. Yüce Arşın Rabbi de Odur,” Tevbe Sûresi, 9:129.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Barla Hayatı / Sonraki Risale: Kastamonu Hayatı
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âsâyiş : güvenlik
beraat : temize çıkma, suçsuz olduğunun anlaşılması
bidayet : başlangıç
binaen : -dayanarak
cihet : yön, taraf
delâlet : delil olma, işaret etme
emare : belirti, işaret
evham : asılsız ve gerçek dışı kuruntular, şüpheler
hakperest : hakkı üstün tutan, doğruluktan yana olan
ihlâl : bozma, karıştırma
ihlâl-i âsâyiş : güvenliği, huzuru bozma
irade : dileme, isteme
izahat : izahlar, açıklamalar
kat’î : kesin
kat’iyen : kesin olarak
kuyûd-u ihtiraziye : bazı hakların kullanılabilmesi için öne sürülen şartlar ve çekinceler, çekince kayıtları
madde-i kanuniye : kanun maddesi
medar : sebep, vesile
mezkûr : anılan, sözü geçen
muaheze : ayıplama, kusurlu bulma, suçlama
müdafaat : mahkeme huzurunda yapılan savunmalar
müstelzim : gerektiren, lüzumlu
suret : biçim, şekil
şân-ı adalet : adaletin şanı, gereği
talep eylemek : istemek
tazammun : kapsama, içine alma
tekmil : tamamlama, mükemmelleştirme
tereşşuhât : sızıntılar, izler
tesirat : tesirler, etkiler
vâzı-ı kanun : kanun koyan otorite
vecih : yön, şekil
zapt : kayıt, kayıt altına alma
Yükleniyor...