Şark hâdisesi münasebetiyle nefyedilmem, iddianamede iştiraki ihsas ettiği cihetle cevap veriyorum ki: Hükûmetin dosyalarında, benim künyem altında hiçbir meşruhat yoktur. Sırf ihtiyat yüzünden nefyedildiğim, hükûmetçe sabit olmuştur. Ben, o zaman da, şimdiki gibi münzevî yaşıyordum. Bir dağın mağarasında, bir hizmetçiyle yalnız otururken, beni tutup, on sene bilâsebep, müracaat etmediğim için, dokuz sene bir köyde, bir sene de Isparta’da ikamete mahkûm edip, ahirinde bu musibete giriftar ettiler.

Üçüncü İddiânâme

“Barla’da iken tesis-i münasebet edildiği, uzağında ve yakınında bulunan bu eşhasın maddî ve mânevî yardımlarını temin ederek faaliyete giriştiği ve heyet-i umumiyesine Risale-i Nur adını verdiği ve kısım kısım yazdırdığı bu eserlerini muhtelif vasıtalarla gizli gizli çoğalttırarak Antalya, Aydın, Milâs, Eğirdir, Dinar ve Van gibi mıntıkalarda, adamlarının delâletiyle neşir ve tâmim ettirdiği, bu eserlerden devletin emniyet-i dahiliyesini ihlâl edebilecek olanlarına mahrem ve yarım mahrem diyerek işaretler koyduğu ve bu suretle istihdaf ettiği gayeyi kendisinin de kabul ve izhar etmiş bulunduğu” hakkındaki fıkraya karşı, şu kat’î ve izahlı cevabın, sizin evvelce zaptınıza geçen “Son Müdafaanamındaki otuz beş sahifelik müdafaatımı itirazname olarak takdimle beraber derim ki:

Yüz bin defa hâşâ! İman ilmini rıza-yı İlâhiden başka birşeye âlet etmemişim ve edemiyorum ve kimsenin de hakkı yoktur ki edebilsin. Ve Risale-i Nur namı altındaki yüz yirmi beş risale, yirmi sene zarfında telif edilmiş.

Mahrem dediğimiz risaleler ise, üç tanesi bize gurur ve riyaya medar olmamak için mahrem demişim. Şimdi ise, o setr-i mahremin bir köşesini fâş etmeye mecbur olarak derim ki: O mahremlerden birisi keramet-i Gavsiye, ikinci keramet-i Aleviye, üçüncü, sırr-ı ihlâsa ait risalelerdir ki, o iki keramet, benim haddimden yüz derece fazla ve hizmet-i Kur’âniyemi takdir suretinde, Hazret-i Ali ile Hazret-i Gavsın işaretleridir.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Barla Hayatı / Sonraki Risale: Kastamonu Hayatı
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

ahir : son
bilâsebep : sebepsiz
cihet : yön, taraf
delâlet : delil olma, işaret etme
emniyet-i dahiliye : iç emniyet, güvenlik
eşhâs : şahıslar, kişiler
evvelce : önceden
fâş etme : açığa vurma, dile getirme
fıkra : bölüm, kısa yazı
giriftar etme : düşürme, uğratma
hâşâ : asla, kesinlikle öyle değil
heyet-i umumiye : genel yapı, bütün
hükûmet : idare, yönetim
iddianame : iddia yazısı; savcının, yapılan soruşturmalar neticesinde tutuklu hakkındaki suçlamalarını bildirmek üzere mahkemeye sunduğu yazı
ihlâl : bozma, karıştırma
ihsas : hissettirme, hatırlatma
ihtiyat : önlem alma, tedbirli hareket etme
ikamet : yerleşme
istihdaf : hedef alma, hedef edinme
itirazname : itiraz metni, yazısı
izah : açıklama
izhar : meydana çıkarma, gösterme
kat’î : kesin
keramet-i Aleviye : Hz. Ali’nin (r.a.) kerameti
keramet-i Gavsiye : Şeyh Abdulkadir Geylânî’nin kerâmeti
künye : bir kimsenin adı, soyadı, ülkesi, doğumu, mesleği gibi özelliklerini gösteren kayıt
mahrem : başkalarından saklanan, yabancıların görmesine izin verilmeyen, gizli tutulan
medar : sebep, vesile
meşruhat : açıklamalar, izahlar
mıntıka : bölge, belde
muhtelif : çeşitli, farklı
musibet : belâ, felaket, sıkıntı
müdafaa : mahkeme huzurunda yapılan savunma
müdafaat : mahkeme huzurunda yapılan savunmalar
münzevî : bir köşeye çekilip ibadetle uğraşan, vaktini ibadetle geçiren
nam : ad
nefy : sürgün
neşr : yayma
rızâ-yı İlâhî : Allah’ın rızası
risale : küçük çaplı kitap; Risale-i Nur’un her bir bölümü
riya : gösteriş
setr-i mahrem : mahrem olan şeyin gizlenmesi
sırr-ı ihlâs : ibadet ve davranışlarda sadece Allah rızasını gözetmenin, samimiyetin sırrı
suret : biçim, şekil
takdim : sunma
tâmim : yayma, herkese duyurma
telif : yazma, kaleme alma
temin : sağlama
tesis-i münasebet : alâka, ilişki kurma
zapt : kayıt, kayıt altına alma
zarfında : içinde
Yükleniyor...