Ben, hükûmet-i Cumhuriyeyi, ilcaat-ı zamana göre bir kısım kanun-u medenîyi kabul etmiş ve vatan ve millete zarar veren dinsizlik cereyanlarına meydan vermeyen bir hükûmet-i İslâmiye biliyorum. Kararname namındaki ithamnamede, vazifesini yapan müstantiklere değil, belki müstantiklerin istinat ettiği mülhid zalimlerin evham ve entrikalarına karşı derim:

Siz beni, “dini siyasete âlet etmek”le itham ediyorsunuz. Ve o itham, zahir bir iftira olduğunu ve esassız, çürük bulunduğunu yüz delil-i kat’î ile ispat etmekle beraber, bu ağır iftiranıza mukabil, ben de sizi, siyaseti dinsizliğe âlet etmek istiyorsunuz diye itham ediyorum!

Bir zaman, cerbezeli bir padişah, adalet niyetiyle çok zulmediyormuş. Bir muhakkik âlim ona demiş: “Ey hakim! Sen, raiyetine adalet namıyla zulüm ediyorsun. Çünkü tenkitkârane cerbezeli nazarın, zamanen müteferrik kusuratı birden toplar, bir zamanda tasavvur edip, sahibini şiddetli bir cezaya çarpıyorsun. Hem, bir kavmin müteferrik efradından vücuda gelen kusuratı, o tenkitkâr cerbezeli nazarında topluyorsun. Sonra o perde ile, o taifenin herbir ferdine karşı bir nefret, bir hiddet size gelir; haksız olarak onlara vurursun. Evet, senin bir sene zarfında attığın tükürük, bir günde senden çıkmış bulunsa, içinde boğulacaksın. Müteferrik zamanda istimal ettiğin sulfato gibi acı ilâçları bir günde birkaç kişi istimal etse, hepsini de öldürebilir. İşte, aynı bunun gibi, mehasinin ortalarında bulunmasıyla, ara sıra kusuratı setretmek lâzım gelirken, sen, raiyetine karşı kusuratı izale eden mehasini düşünmeden, cerbezeli nazarınla müteferrik kusuratı toplayıp, ağır ceza veriyorsun.” İşte o padişah, o muhakkik âlimin ikazatıyla, adalet namına yaptığı zulümden kurtuldu…

Gizli bir kuvvet, bil’iltizam beni mahkûm etmek istiyor. Ve her bahaneyi bulup, bin dereden su getirmek gibi herbir çareye müracaat edip, kurdun keçiye bahanesinden daha garip bahanelerle beni itham altına almak ve mahkûm ettirilmek istenildiğimi hissediyorum.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Barla Hayatı / Sonraki Risale: Kastamonu Hayatı
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

bil’iltizam : bile bile, taraftarlıkla
cerbeze : kurnazlık, hilekârlık
cereyan : hareket, akım
delil-i kat’î : kesin delil
efrad : fertler, bireyler
entrika : dalavere, dolap çevirme
evham : asılsız ve gerçek dışı kuruntular, şüpheler
hakim : idareci, yönetici
hükûmet-i Cumhuriye : Cumhuriyet hükûmeti
hükûmet-i İslâmiye : Müslüman idare, yönetim
ikazat : uyarılar
ilcaat-ı zaman : zamanın gereği, icabı
istimâl : kullanma
istinat : dayanma
itham : suçlama
ithamname : suçlama metni
ittiham : suçlama
izale : giderme, ortadan kaldırma
Kanun-u Medenî : Medenî Kanun
kararname : karar metni, yazısı
kusurat : kusurlar
mehâsin : güzellikler, iyilikler
muhakkik : gerçekleri araştıran, hakikatleri delilleriyle bilen
mukabil : karşılık
mukaddesât : mukaddes olan şeyler, kutsal değerler
mülhid : dinsiz, inkârcı, dini bozmaya çalışan
müracaat : baş vurma
müstantik : sorguya çeken, sorgu hâkimi
müteferrik : dağınık, çeşitli, kısım kısım
nam : ad
nazar : bakış, görüş
raiyet : halk, tabi olanlar
Said/Said-i Kürdî : Bediüzzaman Said Nursî
setr : örtme, perdeleme
sulfato : kinin, sıtma tedavisinde kullanılan çok acı beyaz kimyasal bir ilâç
taife : grup, topluluk
tasavvur : düşünme, tasarlama
tenkitkâr : tenkit eden, eleştiren
tenkitkârane : tenkit ederek, eleştirerek
vuku : meydana gelme
vücuda gelme : oluşma, meydana gelme, ortaya çıkma
zahir : açık, âşikâr
zamanen : zamanla
zarfında : içinde
Yükleniyor...