Kur’ân-ı Hakîmin âyât-ı kat’iyesiyle, bin üç yüz seneden beri, milyonlar tefsirlerinde ve halen kütüphanelerde dolu olan tefsirlerde,
2 لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اْلاُنْثَيَيْنِ1 فَلاُِمِّهِ السُّدُسُ
4 فَانْكِحُوا مَاطَابَ لَكُمْ3 يَا اَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ ِلاَزْوَاجِكَ
ilââhir gibi âyetlerin hakaik-i kudsiyelerini Avrupa feylesoflarının itiraz ve tecavüzatına karşı otuz seneden beri yazdığım müdafaat-ı ilmiyemi “Hükûmetin inkılâbına, prensibine ve rejimine muhalif kastı var” diye beni itham etmek, öyle bir zahir garaz ve öyle bir esassız vehimdir ki, buradaki mahkeme-i âdileye taallûk etmeseydi, müdafaa ve cevap vermeyi lâyık görmezdim.

Hem acaba, eskiden beri bu vatan ve millete zarar niyetiyle, Avrupa’nın dinsiz komiteleri hesabına ve Rum, Ermeniler cemiyeti vasıtasıyla dinsizlik ve ihtilâf ve fesat tohumlarını saçan mülhidlere karşı müdafaat-ı ilmiyem, hangi suretle hükûmet aleyhine alınıyor? Ve hangi sebeple hükûmete bir taarrruz mânâsı veriliyor? Hangi insafla böyle dinsizliği hükûmete maledip ittiham ediliyor? Hükûmet-i Cumhuriyenin kuvvetli esasları böyle dinsizlerin aleyhinde olduğu halde, dinsizliği hükûmetin bazı prensiplerine mal edip, benim, vatan ve millet ve hükûmet hesabına öyle müfsidlere karşı yirmi seneden beri galibane müdafaat-ı ilmiyeme “dini siyasete âlet ve hükûmet aleyhine teşvik” mânâsını vermek, hangi insaf kabul eder ve hangi vicdan razı olur?

Evet, değil bu mahkemeye, belki bütün dünyaya ilân ediyorum: Ben, hakaik-i kudsiye-i imaniyeyi, Avrupa feylesoflarına ve bilhassa dinsiz feylesoflara ve bilhassa siyaseti dinsizliğe âlet edenlere ve âsâyişi mânen ihlâl edenlere karşı müdafaa etmişim ve ediyorum.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : “Erkeğe iki kız hissesi vardır.” Nisâ Sûresi, 4:176.
2 : “Annenin hakkı yine altıda birdir.” Nisâ Sûresi, 4:11.
3 : “Ey Peygamber, hanımlarına de ki: ... “ Ahzâb Sûresi, 33:28.
4 : “O zaman halinize göre... nikâh edebilirsiniz.” Nisâ Sûresi, 4:3.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Barla Hayatı / Sonraki Risale: Kastamonu Hayatı
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

asayiş : emniyet, huzur
âyât-ı kat’iye : doğruluğu şüphesiz ve kesin âyetler
cemiyet : dernek, topluluk
fesat : bozgunculuk
feylesof : filozof, felsefe ile uğraşan, felsefeci
galibane : galip gelerek, üstün gelerek
garaz : kötü kasıt, art niyet, art niyet
hakaik-ı kudsiye : mukaddes, yüce hakikatler
hakaik-i kudsiye-i imaniye : imanın kudsî hakikatleri, esasları
hükûmet : siyasi idare, yönetim
hükûmet-i Cumhuriye : Cumhuriyet hükûmeti
ihlâl : bozma, karıştırma
ihlâl-i asayiş : emniyet ve huzuru ihlâl etme, bozma
ihtilâl : ayaklanma, karışıklık
ilâ âhir : sonuna kadar
inkılâb : toplum düzenini ve yapısını değiştirmek için yapılan köklü değişiklik, reform; Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında gerçekleştirilen devrimler
ittiham : suçlama
komite : kötü bir maksat için toplanmış gizli cemiyet
Kur’ân-ı Hakîm : her âyet ve sûresinde sayısız hikmetler bulunan Kur’ân
mahkeme-i âdile : âdaletle hükmeden mahkeme
menfî : olumsuz
muhalefet : zıt ve aykırı davranma, karşıt
muhalif : aykırı, zıt
mübareze : mücadele, karşı koyma
müdafaat-ı ilmiye : ilmî müdafaalar, savunmalar
müfsit : bozguncu
mülhid : dinsiz, inkârcı
rejim : yönetim biçimi
taallûk : ilgilendirme, âit olma
taarruz : saldırı, hücum
tecavüzât : haddi aşmalar, saldırılar
tefsir : açıklama, yorum; Kur’ân-ı Kerimi mânâ bakımından açıklayan, yorumlayan eser
vehim : zan, şüphe, kuruntu
zahir : açık, gözle görülür
Yükleniyor...