Evet, ben on sene nezaret ve dikkat altında ve yirmi senede telif ettiğim yüz yirmi risaleyle bu kadar hakkımdaki tetkikat-ı amîka neticesinde cüz’î bir derece âsâyişi ihlâl etmiş bir emare, ne bende ve ne de o risaleleri okuyanlarda bulunmadığı halde ve yirmi veçhile ispat ettiğim ve beni yakından tanıyan zatların şehadetiyle, on üç seneden beri şeytandan kaçar gibi siyasetten kaçtığımı ve hükûmetin işine karışmadığımı ve tahammül-ü beşer fevkinde işkencelere tahammül edip dünyaya karışmadığım ve iman hizmetini bu dünyada en büyük maksat telâkki ettiğim halde, “Said dini siyasete âlet edip, âsâyişi ihlâle teşebbüse niyet ediyor” diye, beni yüz altmış üçüncü maddeye temas ettirmek, mahkûm etmek, bütün rû-yi zemindeki adliye ve mahkemelerin haysiyetine ilişecek ve nazar-ı dikkati celb edecek hiç görülmemiş bir hadise-i adliyedir kanaatindeyim.

İşte, cihangir hükümdarların ve kahraman kumandanların küçük mahkemelerde diz çöküp kemal-i inkıyad ile mutavaat göstermeleri, mahkemenin hiçbir cihetle zedelenmeyecek bir haysiyet ve şerefinin mevcudiyetini ispat eder. İşte, mahkemelerin bu yüksek ve mânevî haysiyetine dayanıp, hukukumu, hürriyetle müdafaa ediyorum. Bir makale içindeki zararlı görülen dört-beş kelime sansür edildikten sonra mütebakisinin neşrine izin verilirken, yüz yirmi kitabın, birbirinden ayrı ve ayrı ayrı zamanlarda telif edildiği halde, yalnız bir-iki risalede şimdiki nazarlara zararlı tevehhüm edilen on beş kelime yüzünden, yüz on beş mâsum ve menfaattar ve mühim bir kısmı Ankara Kütüphanesinde mevcut olup iftiharla kabul edilen kitapların ele geçenlerinin müsadere ile mahkûm edilmesi, rû-yi zemindeki adliyenin şerefine elbette ilişecek mahiyettedir. Elbette Mahkeme-i Temyiz bu haysiyet ve şerefi sıyanet eder.

En ziyade tenkit edilen ve umum kitaplarımı muahazeye sebebiyet veren beş-on mesele içinde en mühimi, gelecek bu iki meseledir:
2 فَلاُِمَِهِ السُّدُسُ1 فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اْلاُنْثَيَيْنِ
âyetleridir. İşte, benim ve kitaplarımın mahkûmiyeti beş-altı meseleden, en birinci bu iki meseledir. Ben hakikî, menfaatli medeniyete karşı değil, belki kusurlu ve zararlı “mimsiz” tâbir ettiğim medeniyete karşı otuz-kırk seneden beri i’câz-ı Kur’ân’ı esas tutup, o medeniyetin muhalif noktalarını aşağı düşürüp, medeniyetin aczi ile i’câz-ı Kur’ân’ı ispat etmek esası üzerine, matbu ve gayr-ı matbu, Arapça ve Türkçe çok kitaplar yazdım.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : “... Erkeğe iki kız hissesi vardır.” Nisâ Sûresi, 4:176.
2 : “…Annenin hakkı altıda birdir.” Nisâ Sûresi, 4:11.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Barla Hayatı / Sonraki Risale: Kastamonu Hayatı
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

acz : acizlik, güçsüzlük
asayiş : güven, huzur
cihangir : kahraman, dünyayı zapt eden
gayr-ı matbu : basılmamış
hadise-i adliye : yargılama olayı
hakikî : asıl, gerçek
haysiyet : itibar, şeref
hukuk : haklar
hürriyet : serbestlik
i’câz-ı Kur’ân : Kur’ân’ın mu’cize oluşu; Kur’ân’ın bir benzerini yapma konusunda başkalarını âciz bırakan olağanüstülüğü
iftihar : övünme
ihlâl : bozma, karıştırma
kemal-i inkıyad : tam ve mükemmel boyun eğme
mahiyet : asıl özellik, temel nitelik
Mahkeme-i Temyiz : Yargıtay; alt mahkeme kararlarının doğru verilip verilmediğini incelemekle görevli üst makam
mahkûmiyet : hükümlülük, tutukluluk
makale : yazı
mâsum : günahsız, suçsuz
matbu : matbaada basılmış, basılan
menfaat : fayda, yarar
menfaattar : faydalı, yararlı
mevcudiyet : varlık
mevcut : var olan, bulunan
mimsiz medeniyet : “deniyet”, aşağılık, alçaklık
muaheze : ayıplama, kusurlu bulma, suçlama
muhalif : aykırı, zıt
mutavaat : itaat etme
müdafaa : savunma
müsadere : kanunî olarak yasak görülen bir şeye devlet tarafından el konulması
mütebaki : geri kalan kısım
nazar : bakış, görüş, düşünce
nazar-ı dikkati celb etmek : insanların dikkatlerini çekmek
neşr : yayımlama
risale : küçük çaplı kitap; Risale-i Nur’un her bir bölümü
rû-yi zemin : yeryüzü
sebebiyet verme : sebep olma
sıyanet : koruma, himaye
telâkki : anlama, kabul etme
telif : yazma, kaleme alma
tevehhüm : kuruntuya kapılma, olmayan şeyi var zannetme
umum : bütün
ziyade : çok
Yükleniyor...