NETİCE: Bu babda duruşma evrakının ve bilhassa müsadere edilen matbu ve gayr-ı matbu risalelerimin tetkik ve mütalâasından anlaşılacağı üzere, ilmî ve mantıkî ve kanunî bütün itirazat ve müdafaatım nazar-ı teemmüle alınmamış; gerek sorgu hakimliğince ve gerek mahkemece esbab-ı mucibe gösterilmeksizin, delilsiz ve kanunsuz, indî mütalâalarla açıktan reddedilmiş ve bu sebeple, otuz senedir Avrupa feylesoflarına ve medeniyetin sefih kısmına karşı Türk-İslâm hukukunu müdafaa eden ve tılsım-ı kâinatın muammâsını açan ve mânevî keşfiyatı hâvi risalelerim müsadere olunduktan başka, ahvâl-i sıhhiyem noktasında tahammül edemeyeceğim cismânî ceza ile mahkûm edilmiş olduğumdan, gerek yukarıda serd edilen sebepler ve gerekse iddianameye karşı verdiğim itiraznamem ve son celse-i muhakemede esasa dair beş umdeyi hâvi tahriri takdim ettiğim ikinci itiraznamem ve son müdafaatımda tafsilen izahata ve ilmî ve kanunî sebeplere ve indettetkik tesadüf buyurulacak nevakıs-ı kanuniyeye binaen, pek açık ve sarih bir surette mâzuriyetimi istilzam eden bu hükmünüzün nakzıyla adaletin izharını heyetinizden beklerim.

1 وَاُفَوِّضُ اَمْرِى اِلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ der ve tevekkülle Cenâb-ı Hakka iltica eylerim. Sâbık yüz küsur sahifeden ibaret yedi safha müdafaatım müteaddit defa mahkemede okunmakla beraber, müteaddit mahkemenin defterlerinde zapta geçmiş bu gelecek tashih lâyihası ise, daha Temyiz evrakımız gelmediğinden okunmamış ve zapta geçmemiştir. Elbette yakında o da zapta geçer.
• • •

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : “Ben işimi Allah’a havale ediyorum. Şüphesiz ki Allah kullarını hakkıyla görür.” Mü’min Sûresi, 40:44.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Barla Hayatı / Sonraki Risale: Kastamonu Hayatı
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

ahvâl-i sıhhiye : sağlık durumu
bab : bölüm
bilhassa : özellikle
binaen : -dayanarak
celse-i muhakeme : mahkeme heyetinin görüşme boyunca yaptığı oturum, yargılama duruşması
Cenâb-ı Hak : Hakkın ta kendisi olan sonsuz şeref ve yücelik sahibi Allah
cismânî : bedenle ilgili
esbab-ı mucibe : gerektirici sebepler, gerekçe
feylesof : filozof, felsefe ile uğraşan, felsefeci
gayr-ı matbu : basılmamış
hâvi : içine alan, kapsayan
hâvi : ihtiva eden, içine alan
heyet : kurul
hukuk : haklar
iddianame : iddia metni, yazısı
iltica : sığınma
indettetkik : tetkik sırasında, inceleme anında
indî : yanlı, taraflı; objektif olmayan
istilzam : gerektirme
itirâzat : itirazlar
itirazname : itiraz metni, yazısı
izahat : izahlar, açıklamalar
izhar : ortaya çıkarma
keşfiyat : keşifler, gerçekleri keşfetme, bulma
mahkûm edilme : ceza ile hükmedilme, cezaya çarptırılma
matbu : basılmış, basılan
mâzuriyet : mazur olma, özürlü olma
muammâ : sır, gizem, anlaşılması ve çözülmesi güç şey
müdafaa : savunma
müdafaat : savunmalar
müsadere : kanunî olarak yasak görülen bir şeye devlet tarafından el konulması
mütalâa : dikkatle okuma, inceleme
müteaddit : bir çok, çeşitli
nakz : bozma, bozulma
nazar-ı teemmül : inceden inceye araştırmaya değer bulunma, dikkate alınma
netice : sonuç
nevakıs-ı kanuniye : kanunî noksanlık, yasal eksiklik
risale : küçük çaplı kitap; Risale-i Nur’un her bir bölümü
sâbık : önceki, geçmiş
sarih : açık
sefih : yasak zevk ve eğlencelerin peşinde koşan; beyinsiz
serd etme : sözü peş peşe ve güzel bir edâ ile söyleme
suret : biçim, şekil
tafsilen : ayrıntılı olarak
tahrir : yazı
takdim : sunma
tashih lâyihası : düzeltme yazısı, kararnamesi
Temyiz evrakı : Yargıtay’ın kaleme aldığı cevap yazısı
tesadüf buyurulmak : karşılaşılmak, rastlanmak
tetkik : inceleme, araştırma
tevekkül : Allah’a güvenme ve Onu vekil kabul etme
tılsım-ı kâinat : kâinat ve yaratılan tüm varlıkların ifade ettiği sır, gizem
umde : kural, prensip, delil
zapt : kayıt, kayıt altına alınma
Yükleniyor...